Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Säkerheten i museernas samlingar

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av säkerheten i museernas samlingar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2019.

Bakgrund

I Sverige finns en mångfald av museer, med en rad olika verksamhetsinriktningar. Tretton av dessa museer har en särställning genom att de är en del av ett statligt åtagande som successivt vuxit fram sedan slutet av 1700-talet. Dessa museer kallas centralmuseer. Nio av dem är statliga myndigheter, fyra är stiftelser. Deras och Riksantikvarieämbetets sammantagna anslag uppgår 2018 till 1,8 miljarder kronor.

En central del i centralmuseernas kulturarvsarbete är att hantera samlingar och enskilda föremål. Tidigare rapporter har pekat på ett antal säkerhetsrelaterade problem kopplade till museernas samlingsförvaltning. Till exempel har Riksrevisionens årliga revision under 2013 och 2016 visat att det finns centralmuseer som inte till fullo lever upp till kraven på intern styrning och kontroll när det gäller förvaltning av samlingar. Stickprovskontroller har visat att det finns museer som inte vet hur många föremål de förfogar över, att registrerade föremål inte återfinns och att föremål inte är registrerade.

De brister som konstaterats stämmer också väl överens med tidigare iakttagelser gjorda av Riksdagens revisorer. Även Riksantikvarieämbetet noterar i programmet God samlingsförvaltning 2017–2019 att det finns flera utmaningar för museerna när det gäller samlingsarbetet, däribland bristen på ändamålsenliga magasinslokaler.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om arbetet med säkerhet på centralmuseerna bidrar till en betryggande säkerhet för samlingarna. Frågor som ska besvaras handlar bland annat om centralmuseerna har en rimlig kontroll över vilka föremål de innehar, var de finns och om föremålen är ordentligt registrerade. Granskningen kommer också att titta på vilket stöd som Riksantikvarieämbetet lämnar till museerna när det gäller samlingsförvaltningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection