Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Statens åtgärder när rättighetslagar inte följs

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens åtgärder när rättighetslagar inte följs. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2019.

Bakgrund

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger enskilda som inte själva kan tillgodose sina behov rätt till stöd och hjälp från samhället.

Det är kommunen som beslutar om insatser enligt SoL och LSS efter ansökan från den enskilde. Kommunens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Såväl kommunens beslut som domstolens avgörande ska verkställas omedelbart – om så inte sker kan kommunen tvingas betala en särskild avgift. Kommunen är också skyldig att rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) när beslut inte har verkställts inom tre månader. En rapport ska även skickas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Den särskilda avgiften och kommunens rapporteringsskyldighet infördes av riksdagen för att minska problemet med att kommuner inte verkställer sina egna eller domstolars beslut.
I egenskap av tillsynsmyndighet har IVO följt upp de båda åtgärderna och funnit att de inte fungerat som det var tänkt. Mellan 2013 och 2016 ökade antalet ej verkställda beslut med 44 procent, från cirka 8 400 till cirka 12 200 per år. Samtidigt har antalet fall där kommunen behövt betala särskild avgift legat relativt konstant och uppgår till cirka 300–400 fall per år.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka om systemen med rapporteringsskyldighet och sanktionsåtgärder inom rättighetslagarna SoL och LSS är tillräckligt för att säkerställa att intentionerna med lagstiftningen kan uppnås och enskildas rättssäkerhet värnas.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 15 april 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?