Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regional tillväxt

Regional tillväxt (utgiftsområde 19 i statens budget) omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala utvecklingsinsatser, som projektverksamhet, olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Budgetram för 2018 är cikra 4 miljarder kronor. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgftsområden som är relaterade till Regional tillväxt.

Bredbandsarbete, nedgrävning i gata.

FOTO: THOMAS ADOLFSÉN