Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av kärnkraftsreaktorer i drift är effektiv, mot bakgrund av ökade anslag till myndigheten med behov av mer tillsyn av kärnkraften som motiv. Granskningen visade att myndigheten inte utnyttjat tillskotten för att utföra tillsyn i den utsträckning som regering och riksdag bedömt behövs. Granskningen visade även att Strålsäkerhetsmyndigheten inte gör systematiska riskbedömningar för att planera och prioritera tillsynsinsatser, vilket gör det osäkert om tillsynen inriktas mot de insatser som är mest angelägna ur säkerhetssynpunkt.

Riksrevisionen rekommenderade att regeringen säkerställer att Strålsäkerhetsmyndigheten genomför den kärnkraftstillsyn som regering och riksdag har efterfrågat och gett myndigheten ekonomiskt utrymme för. Vidare rekommenderades regeringen att informera riksdagen om hur de utökade anslagen använts och att se över avgiftssättningen så att principen om full kostnadstäckning tillämpas. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderades att utföra den tillsyn som regering och riksdag bedömt vara nödvändig och se till att tillsynen inriktas mot de ur säkerhetssynpunkt mest angelägna tillsynsinsatserna.

Efter granskningen

I sin skrivelse till riksdagen med anledning av rapporten framhöll regeringen att ett arbete hade inletts under 2013 för att se över avgifterna som tas ut från kärnkraftverken. Regeringen påpekade också att Strålsäkerhetsmyndigheten under 2016 lagt fram en handlingsplan för att åtgärda det ackumulerade överskottet. Regeringen uppgav att avgifterna skulle sänkas ytterligare från och med 2018 så att balans mellan avgifter och kostnader nåddes till 2022. Försvarsutskottet aviserade i sitt betänkande med anledning av regeringens skrivelse att utskottet avser att följa regeringens och Strålsäkerhetsmyndighetens fortsatta redovisning av exempelvis åtgärder för att inrikta tillsynen mot de ur säkerhetssynpunkt mest angelägna tillsynsinsatserna. Kammaren biföll utskottets förslag och lade ärendet till handlingarna.

Regeringen framförde i budgetpropositionen för 2018 att de ökade anslagen till Strålsäkerhetsmyndigheten under perioden 2009–2017 innebar ökade resurser till tillsyn och normering. I budgetpropositionen för 2020 angav regeringen att Strålsäkerhetsmyndigheten vidtagit åtgärder, såsom korrigeringar och skärpta rutiner för kvalitetskontroll, med anledning av de brister i myndighetens årsredovisning för 2018 som Riksrevisionens årliga revision påtalat. Det gällde bland annat att ett för högt överskott redovisats från de avgifter som tas ut från kärnkraftverken.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i regleringsbreven sedan 2018 i uppdrag av regeringen att två gånger per år redovisa prognoser för den avgiftsbelagda verksamheten, däribland de avgifter som tas ut av kärnkraftverken, och kommentera prognoserna i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten.

Regeringen tillsatte 2017 en utredning för att se över lagen om kärnteknisk verksamhet för att bland annat lägga grunden till en effektiv myndighetsutövning och ändamålsenlig organisation. Utredningen som presenterades 2019 föreslog att en ny lag om kärntekniksverksamhet införs där bestämmelserna om tillsyn i stort sett motsvarar bestämmelserna i nuvarande lag. Utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?