Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat tillgängligheten till SCB:s registerdata. Regeringen hade i de senaste forskningspolitiska propositionerna framhållit vikten av att öka den registerbaserade forskningen och användandet av de svenska registren. En god tillgänglighet till SCB:s registerdata är en förutsättning för att forskare och myndigheter ska kunna beskriva och analysera samhällsförändringar över tid och i olika grupper. Flera statliga utredningar hade tidigare pekat på bristande tillgänglighet till SCB:s registerdata. Riksrevisionen kunde konstatera att problemen fanns kvar.

Granskningen visade att SCB:s långa leveranstider är det största tillgänglighetsproblemet. Cirka hälften av alla beställare ansåg att de får vänta orimligt länge på den efterfrågade informationen. Dessutom riktades kritik mot att SCB:s prissättning saknar transparens och är svår att förstå. Många beställare var också kritiska till att SCB i sin sekretessprövningsprocess modifierar beställningen. När en eller flera variabler tas bort eller grupperas på en mer generell nivå än vad beställaren först efterfrågat medför det ofta att beställd data inte kan användas till att genomföra planerade analyser.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att se över principen om full kostnadstäckning när det gäller avgifterna för registerdata. Avgifterna bör som utgångspunkt endast täcka de direkta kostnaderna för administration och handläggning av beställningarna. En sådan förändring skulle innebära att SCB gavs likartade förutsättningar som andra statistikansvariga myndigheter att prissätta registerdata. Regeringen rekommenderades även att överväga hur man långsiktigt vill att resultatet av Vetenskapsrådets (VR) arbete med att förbättra tillgängligheten till registeruppgifter för forskningsändamål ska utvecklas och förvaltas. Riksrevisionen rekommenderade SCB att prioritera arbetet med att effektivisera handläggningen av beställningar av registerdata och säkerställa transparens i avgiftsuttagen.

Efter granskningen

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i den kritik som Riksrevisionen riktar mot tillgängligheten till SCB:s registerdata.Regeringen poängterade att man i SCB:s regleringsbrev för 2017 hade angett att den statistiska informationen inom myndigheten ska göras mer tillgänglig och användbar och att myndigheten ska återrapportera vidtagna åtgärder för att öka tillgängligheten av statistiskt material för forskningsändamål.

Regeringen framhöll även vikten av långsiktighet i uppdraget till VR, där det bland annat ingick att utveckla en portal för registerforskare – registerforskning.se – och att utveckla ett metadataverktyg som ger information om vilken typ av data som finns i de olika registren. Hur den långsiktiga förvaltningen och driften av verktyget ska utformas var dock inte klarlagt. Regeringen ansåg att det är först sedan effekterna av de åtgärder som SCB och VR vidtagit har utvärderats som man kan överväga ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten till registerdata. Därmed ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

I utskottets behandling av regeringens skrivelse framhölls vikten av att tillgängligheten till de offentliga registren, för bland annat forskningsändamål, förbättras. Utskottet noterade att regeringen vill utvärdera effekterna av redan vidtagna åtgärder innan den är beredd att överväga ytterligare åtgärder för att förbättra tillgängligheten till registerdata. Riksdagen beslutade på förslag från finansutskottet att lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Ingen motion väcktes med anledning av regeringens skrivelse.

Av SCB:s årsredovisningar för 2017 och 2018 framgår att myndigheten fortsatt arbetet med att korta kötider och med att göra prissättningen mer transparent.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?