Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

EU-samarbete

I Lissabonfördraget, EU:s grundlag, framgår det att Riksrevisionen ska samarbeta med Europeiska revisionsrätten (Eca), som är EU:s institution för externrevision, i en anda av förtroende och med bibehållet oberoende. Detta samarbete sker framför allt genom Kontaktkommittén, som är en frivillig sammanslutning för medlemsländernas riksrevisorer där Sverige deltar. Ett aktivt EU-arbete hjälper Riksrevisionen att inhämta och utbyta kunskap och erfarenhet av revision av EU-medel och andra EU-relaterade frågor.

Revisionsrättens granskningsbesök

Europeiska revisionsrätten granskar hur EU-medlen förvaltas genom granskningsbesök i medlemsstaterna. Riksrevisionen samarbetar med revisionsrätten genom att informera Regeringskansliet om förestående granskningar och utse egna revisorer som observatörer som deltar vid besöken. Riksrevisionen tar också del av Eca:s rapportering som i vissa fall kan användas som underlag i nationella granskningar.

Kontaktkommittén

Kontaktkommittén är en självständig, oberoende och opolitisk församling bestående av ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten. Kommittén fungerar som ett diskussionsforum för frågor av gemensamt intresse som rör EU. Kontaktkommittén träffas som regel en gång per år.

I detta sammanhang förbinder sig Kontaktkommittén att:

  • främja dialog och samarbete inom revision och relaterad verksamhet,
  • fastställa och understödja gemensamma ståndpunkter i nya frågor rörande revision och redovisningsskyldighet,
  • ge stöd till de högre revisionsorgan som är medlemmar i Kontaktkommittén och de högre revisionsorganen i de länder som omfattas av EU:s utvidgningspolitik.

Genom att stärka samarbetet mellan sina medlemmar bidrar Kontaktkommittén till en ändamålsenlig extern revision och redovisningsskyldighet inom EU samt hjälper till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning och styrning till förmån för medborgarna.

Kontaktkommittén har inrättat arbetsgrupper för specifika EU-relaterade revisionsfrågor och gemensamma granskningar. Arbetsgruppernas arbete utmynnar vanligen i utkast till rekommendationer som det årliga mötet ska ta ställning till. De kan gälla frågor av gemensamt professionellt intresse för EU:s nationella revisionsorgan.

Riksrevisionens omvärldsbevakning

Både inom den årliga revisionens och effektivitetsrevisionens omvärldsbevakning ingår att bevaka utvecklingen på relevanta politikområden inom EU. Riksrevisionens internationella avdelning bevakar övergripande revisionsfrågor främst genom samarbetet i Kontaktkommittén.

Riksrevisionens granskning av EU-relaterade frågor

Riksrevisionens granskning av EU-relaterade frågor sker både inom ramen för den årliga revisionen av myndigheternas årsredovisningar och årsredovisningen för staten samt genom Riksrevisionens effektivitetsgranskningar där EU-perspektivet tar sig olika uttryck beroende på de frågeställningar som granskas.

Läs mer

Europeiska revisionsrätten

Uppdaterad: 28 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?