Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Zimbabwe

Riksrevisionen samarbetar med revisionsmyndigheten i Zimbabwe, Office of the Auditor General of Zimbabwe och har varit samarbetspartners sedan 2017. Det aktuella samarbetsavtalet ingicks i september 2022 och sträcker fram till september 2026.

Syftet med samarbetet är att bistå revisionsmyndigheten i Zimbabwe med att förbättra sin verksamhet i relation till internationella standarder inom valda områden. Detta ska bland annat uppnås genom effektiva processer för effektivitetsrevision, genom den förmåga och kunskap som behövs för att producera användarvänliga granskningsrapporter av god kvalitet, och genom att säkra en effektiv och empatisk ledarskapskultur och en välfungerande kommunikation. Utvärderingen visar på en positiv utveckling inom alla samarbetsområden och att samarbetet är väl planerat, styrt och genomfört, men att det är för tidigt att bedöma om uppnådda resultat blir bestående.

Projektbeskrivning

Den huvudsakliga inriktningen i samarbetet mellan Riksrevisionen och revisionsmyndigheten i Zimbabwe omfattar:

  • effektivitetsrevision
  • institutionell utveckling
  • ledarskap
  • kommunikation
  • hantering av personalfrågor
  • finansiellt stöd till utvecklingen av den tekniska infrastrukturen.

Tidigare samarbeten med revisionsmyndigheten i Zimbabwe

Den första projektperioden varade 2017–2021. Den har förlängts i 10 månader för att ge utrymme till att förbereda en ny projektfas.

Revisionsmyndighetens förutsättningar

Revisionsmyndighetens uppdrag och oberoende regleras i konstitutionen och i en revisionslag. Av konstitutionen framgår bland annat vilka meriter som krävs för en riksrevisor och att presidenten tillsätter posten med parlamentets godkännande. En riksrevisor kan endast kan skiljas från sitt uppdrag på grund på grov inkompetens eller misskötsel alternativt oförmåga att fullgöra sina uppgifter av hälsoskäl. Myndigheten bedriver finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och effektivitetsrevision. Granskningsmandatet omfattar departement, statliga företag och lokal förvaltning.

Open Budget Survey 2019 ger revisionsmyndigheten i Zimbabwe goda betyg (a eller b), vilket innebär att myndigheten bedriver sin revision, täcker upp sitt granskningsmandat och rapporterar sina resultat. Däremot rapporterar inte regeringen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisionens slutsatser och rekommendationer, och varken revisionsmyndigheten eller parlamentet tillgängliggör information om huruvida regeringen vidtagit några åtgärder. Transparensen i budgetprocessen har däremot ökat signifikant och ligger nu något över det globala medelvärdet, men fortfarande tydligt under vad som anses tillräckligt. Den styrelse som ska finnas för revisionsmyndigheten är fortfarande inte i funktion och det finns begränsningar i revisionsmyndighetens finansiella och administrativa oberoende.

Myndighetens oberoende

Världsbankens SAI Independence Index är ett index över revisionsmyndigheters oberoende. Indexet är utformat med en 10-gradig skala där 0 är lågt och 10 är högt oberoende. Zimbabwes index 2021 var i intervallet 8,0–8,5, vilket placerar myndigheten i kategorin ”substantial independence”.

Projektets resultat hittills

Under våren 2022 utvärderades samarbetet för 2017–2021 i en extern utvärdering. Nedanstående resultatbedömning är främst baserad på denna utvärdering:

Utvärderingen nämner en positiv utveckling inom alla samarbetsområden och att samarbetet är väl planerat, styrt och genomfört, men att det är för tidigt att bedöma om uppnådda resultat blir bestående. Det framgår också att revisionsmyndigheten i Zimbabwe har behov av fortsatt stöd. Utvärderingen lyfter fram förtroendet i samarbetet som en viktig framgångsfaktor för att nå resultat i samarbetets samtliga komponenter. Den kontextuella kunskapen har varit särskilt viktig för ett effektivt samarbete. Representanter för Riksrevisionen hade relevant kunskap, vilket gjorde det möjligt för dem att förstå myndighetens behov och föreslå rätt typer av förbättringar. Vår flexibla inställning har också bidragit till ett framgångsrikt genomförande, trots stora utmaningar till följd av coronapandemin. Den ekonomiska och politiska situationen i landet och revisionsmyndighetens bristande resurser begränsar emellertid möjligheten att fullt ut leva upp till internationella standarder.

I ett tidigt skede under samarbetet riktades vårt stöd till att uppgradera den tekniska utrustningen för effektivitetsrevisorer i form av bärbara datorer, skrivare och kameror. Under 2020–2022 har Riksrevisionen bidragit med totalt drygt 3,5 miljoner kronor som verksamhetsstöd till United Nations Development Program (UNDP) – FN:s utvecklingsprogram. Detta har gett revisionsmyndigheten i Zimbabwe möjligheter att prioritera bidragens användning utifrån sina behov. Medlen kan används inom två olika målområden: till att genomföra granskningar och till att stärka IT-infrastruktur. De uppnådda resultaten beskrivs i mer detalj nedan.

Utvärderingen visar en viss förbättring av ledarskapet bland revisionsmyndighetens chefer såväl som att personalen är mer nöjd och visar förbättrade prestationer. Enligt utvärderingen har myndighetens styrning utvecklats, bland annat genom att ledningen har tillgång till nya metoder och ledarskapsverktyg. Riksrevisionens ledarskapsutbildningar har varit uppskattade, vilket bekräftas av intervjuade medarbetare på revisionsmyndigheten som bland annat beskriver att utbildningarna har förbättrat chefernas ledarskapsförmåga. Det har lett till bättre kommunikation, mer öppenhet och ökad förståelse mellan chefer och personal. Medarbetare inom myndigheten upplever att den förbättrade relationen har lett till en bättre arbetsmiljö och ökat motivationen. Detta verifierades även i en enkätundersökning till effektivitetsrevisorer som genomfördes som en del av utvärderingen. Resultatet av enkäten visade att sex av tio svaranden, som deltagit i aktiviteter inriktade mot myndighetens processer och relationer mellan personalkategorier, anser att relationen mellan revisorer, teamledare och chefer har förbättrats till följd av Riksrevisionens aktiviteter.

Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för informell kommunikation mellan olika chefer och mellan chefer och personalen bidrog Riksrevisionen till att finansiera utrustning till pausrum. Enligt intervjuade personer från revisionsmyndigheten i Zimbabwe, ledde informella möten i pausrummen till starkare samspel och bättre relationer mellan medarbetare. Under coronapandemin har delar av personalen inte kunnat vara på kontoret på grund av restriktioner och rummet har inte kunnat användas fullt ut.

Det framgår av den externa utvärderingen att det har skett vissa förbättringar av både den interna och den externa kommunikationen. Med Riksrevisionens stöd har revisionsmyndigheten i Zimbabwe förbättrat sitt intranät som nu fungerar i viss utsträckning. Intervjuade från revisionsmyndigheten bekräftar att alla medarbetare har tillgång till intranätet och också fått större förståelse för dess betydelse. De anser emellertid att innehållet i intranätet behöver utvecklas vidare. Inom ramen för samarbetet har vi även stöttat myndigheten i framtagandet av en kommunikationspolicy. Andra planerade aktiviteter, till exempel en workshop inriktad mot intern kommunikation, har ännu inte kunnat genomföras på grund av coronapandemin.

Vårt stöd har även lett till vissa förbättringar i den externa kommunikationen. Intervjuade från revisionsmyndigheten i Zimbabwe menar att stödet till workshoppar om medierelationer har lett till ökad förståelse för och medvetenhet om den externa kommunikationen. De som berörs av granskningarna har visat ett större intresse för revisionsmyndighetens verksamhet och efterfrågar nu mer effektivitetsrevisioner, vilket anses ha ökat parlamentets förståelse för behovet av revision.

Enligt utvärderingen har samarbetet stärkt processer, färdigheter, motivation och kvalitet inom effektivitetsrevisionen samtidigt som arbetsprocesserna har snabbats upp. En enkätundersökning som genomfördes under utvärderingen visar tydligt att Riksrevisionens stöd bidragit till att öka kunskapen inom effektivitetsrevision. En majoritet av de svarande angav också att de omsatt kunskapen i praktiken. Som exempel angav medarbetarna på revisionsmyndigheten i Zimbabwe att de ökat sin analytiska och metodologiska förmåga och förbättrat sina färdigheter i att skriva rapporter. Myndigheten har emellertid ännu inte fått det resurstillskott de anser sig behöva för att inrätta en särskild avdelning för effektivitetsrevision.

Revisionsmyndigheten i Zimbabwes verksamhet har drabbats kraftigt av coronapandemin. Förseningar i den lagreglerade årliga revisionen har lett till att myndigheten prioriterat denna verksamhet, med följd att effektivitetsrevision i praktiken inte kunde bedrivas under hela 2021. Dessutom har antalet effektivitetsrevisorer minskat på grund av personalomsättning, medan någon rekrytering för att ersätta dessa inte kunnat ske på grund av begränsningar i budgettilldelningen. Hur detta kommer att påverka den fortsatta utvecklingen är osäkert.

Enligt utvärderingen är det för tidigt för att avgöra om Zimbabwes revisionsmyndigheten kommer att få de avsedda långsiktiga effekterna och om resultaten från samarbetet är hållbara över tid. Fortsatt stöd från Riksrevisionen anses dock vara gynnsamt för myndighetens vidare utveckling mot att utföra revision i enlighet med internationella standarder. Myndigheten har ett gott anseende såväl inom landet som hos internationella aktörer i landet. Det finns ett intresse och en viss mottaglighet för de revisionsrapporter som presenteras, och de får också uppmärksamhet i medier.

Kostnader

Kostnader för Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Zimbabwe, som belastar biståndsanslaget:

Källa: Riksrevisionens årsredovisning 2019, 2020 och 2021 samt budget 2022.

Korta fakta om Zimbabwe

Zimbabwe har gått från ett relativt välfungerande samhälle med tämligen stabil ekonomi och stora naturtillgångar, till ett land med hög och utbredd fattigdom. Historiska förklaringar finns, men orsakerna bottnar i ekonomisk misskötsel och politiskt maktmissbruk. Zimbabwe fungerade som en enpartistat under expresident Robert Mugabe och hans parti Zanu-PF, från självständigheten 1980 till 2017, med undantag för några års samregerande med oppositionen. Efter en maktkamp hösten 2017 ingrep militären och Mugabe avgick. Hans efterträdare Emmerson Mnangagwa lovade bland annat att ta itu med landets alla akuta problem men krisen har i stället förvärrats

Korruptionen är utbredd med ineffektiv samhällsstyrning, svag decentralisering och bristande respekt för mänskliga rättigheter. Yttrandefriheten är begränsad, övergrepp sker från säkerhetsstyrkor och rättsväsendets oberoende är kraftigt ifrågasatt. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex ligger Zimbabwe på plats 157 av totalt 180 länder.

De viktigaste näringsgrenarna i Zimbabwe är gruvsektorn och jordbruket. Landet tar emot ett omfattande humanitärt stöd, trots att man har potential att både föda sin egen befolkning och exportera ett överskott. Livsmedelsförsörjningen och utvecklingen i stort påverkas i ökande utsträckning även av klimatrelaterade effekter. Den ekonomiska krisen har försatt mer än hälften av befolkningen i arbetslöshet. Den politiska krisen under 2000-talet har också satt djupa spår i såväl statens finanser som den privata sektorn. Landets ekonomiska problem grundar sig i en rad faktorer, bland annat låg investeringsnivå, eftersatt infrastruktur, utbredd korruption, höga skulder och ökande inflation. Coronapandemin har ytterligare försämrat ekonomin, och regeringen blev kritiserad av Amnesty International för att använda sig av coronapandemin för att inskränka befolkningens fri- och rättigheter.

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?