Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Östafrika

Riksrevisionen har ett regionalt samarbete med revisionsmyndigheterna i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Det regionala samarbetet har kompletterat och fasat ut de bilaterala samarbetena successivt sedan 2015. Det aktuella samarbetsavtalet ingicks i januari 2021 och sträcker sig fram till december 2024.

Det övergripande målet för Regionalt Östafrika 2021–2024 är att målgruppen ska stärka sina respektive institutionella, organisatoriska och professionella förmågor att kunna bedriva och kommunicera revision i enlighet med internationella standarder. Fokus ligger på att stärka ledarskap, inklusive HR, kvalitetssäkring och kontroll, revisionsstandarder, intern och extern kommunikation.

Projektbeskrivning

Den huvudsakliga inriktningen i samarbetet mellan Riksrevisionen och revisionsmyndigheterna i Regionalt Östafrika omfattar:

  • effektivitetsrevision
  • kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
  • it-revision
  • kommunikation
  • HRM
  • ledarskapsutveckling.

Tidigare samarbeten med Regionalt Östafrika

Riksrevisionen har sedan 2015, innan det regionala samarbetet formaliserades som ett projekt, kompletterat sitt bilaterala samarbete med revisionsmyndigheten i Uganda, Kenya och Tanzania med vissa gemensamma aktiviteter. Det har skett i en relativt begränsade omfattning motsvarande 1–3 insatser per år. I vissa av dessa aktiviteter deltog också Rwandas revisionsmyndighet. Syftet med det regionala stödet var då att ge stöd inom områden som intern och extern kommunikation, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll samt effektivitetsrevision. Dessa områden är sedan 2021 formaliserat som ett samarbete inom Regionalt Östafrika.

Revisionsmyndighetens förutsättningar

Det regionala samarbetet är relativt utvecklat och revisionsmyndigheterna har god kommunikation med varandra. När det gäller förutsättningarna för respektive revisionsmyndighet, kan Kenya granska central och regional förvaltning, domstolar och de offentliga medel som går till politiska partier. Myndigheten har ett brett mandat att granska användningen av offentliga medel i Kenya, men ställs inför utmaningar när det gäller förutsättningarna för att uppfylla mandatet och få genomslag för sin granskning. Revisionsmyndigheten i Kenya har inte heller ett fullständigt finansiellt oberoende eftersom budgeten beslutas av parlamentet men det förekommer att alla budgeterade medel inte betalas ut, något som är ett vanligt problem i afrikanska länder.

Revisionsmyndigheten Uganda har mandat att bedriva finansiell revision, effektivitetsrevision, it- och annan revision samt kriminalrättsliga utredningar. Myndighetens mandat omfattar granskningar av ett stort antal revisionsobjekt på central, regional, och lokalnivå.

Revisionsmyndigheten i Tanzania har mandat att granska alla offentliga medel och är därmed en relativt sett stark institution. Mandatet omfattar ministerier, kommuner, offentliga myndigheter och andra organ samt givarfinansierade projekt, domstolsväsendet och nationalförsamlingen. Dock kan revisionsmyndigheten i Tanzania inte granska presidentens kontor, militär samt antikorruptionsmyndigheten. Deras ekonomiska oberoende uppfylls delvis enligt den senaste PEFA-bedömningen 2017. Detta sedan finansministeriet fått ökat inflytande över revisionsmyndighetens budget. Det finns även vissa begränsningar kopplat till ett system med obligatorisk rotation på poster inom statsförvaltningen, vilket påverkar personalomsättningen på revisionsmyndigheten negativt. Det gör att det är svårt att påverka rekryteringar och att behålla kompetent personal.

Enligt Rwandas konstitution, har revisionsmyndigheten i Rwanda mandat att granska statens inkomster och utgifter, offentliga företag, överstatliga organisationer och statliga projekt. De har mandat att göra finansiell revision, räkenskapsrevisioner och effektivitetsrevisioner. Revisionsmyndigheten ska årligen budgetrapporterna till parlamentet.

Myndigheternas oberoende

Världsbankens SAI Independence Index är ett index över revisionsmyndigheters oberoende. Indexet är utformat med en 10-gradig skala där 0 är lågt och 10 är högt oberoende. Regionens index 2021 var i intervallet 6,0–9,5. Revisionsmyndigheten i Tanzania var i intervallet 6,0–7,5, vilket placerar myndigheten i kategorin ”moderate independence”. Revisionsmyndigheterna i Kenya och Rwanda var i intervallet 8,0–8,5, vilket placerar myndigheterna i kategorin ”substantial independence”. Revisionsmyndigheten i Uganda var i intervallet 9,0–9,5, vilket placerar myndigheten i kategorin ”high independence”.

Projektets resultat hittills

Eftersom det regionala samarbetet är nytt finns det ännu inga resultat i linje med målen som kan kopplas till samarbetet.

År 2015 inleddes ett regionalt samarbetsstöd som ett komplement till de då redan bilaterala stöden som gavs till medlemsländerna i regionen. Rwanda fick bilateralt stöd 2004–2008 och tillkom i det regionala samarbetet senare än de övriga medlemsländerna.

Samarbetet inom Regionalt Östafrika utgår från identifierade behov, inkomna idéer och/eller konkreta förslag från en eller flera revisionsmyndigheter inom målgruppen. Riksrevisionens har en proaktiv roll och stödjer målgruppen med att utveckla förslag och motivera dem genom att uppmärksamma målgruppen att länka idéerna och/eller förslagen till en bredare kontext. Till exempel Afrosai-e:s strategiska plan 2020–2024, revisionsmyndighetens strategiska utvecklingsplan, en projektplan som styr en revisionsmyndighets samarbete med Riksrevisionen och/eller andra samarbetspartners.

Riksrevisionen och målgruppen håller på att avsluta formaliseringen av den andra fasen av Regionalt Östafrika-samarbetet. Under aktuell period har samarbetspartnerna också genomfört ett mindre antal aktiviteter, främst inom ramen för projektkomponenterna effektivitetsrevision, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring samt kommunikation.

Riksrevisionens Regionalt Östafrika-samarbete ska leda till att deltagande revisionsmyndigheter producerar mer analytiska och läsarvänliga rapporter, har en bättre uppföljning av användningen och ett genomslag av effektivitetsgranskningar samt utveckling av metoder.

God intern kommunikation är en viktig del för att ett nationellt revisionsorgan ska kunna bedriva och kommunicera verksamhet i enlighet med internationella principer. Riksrevisionen och våra samarbetspartners har därför kommit överens om att fokusera samarbetet på: framtagning och användning av strategiska och operativa kommunikationsplaner, stärka målgruppens förmåga att kommunicera med parlament och andra intressenter. Vi har även arbetat med klarspråk i syfte att skriva läsvänliga och relevanta rapporter.

En viktig del för att adressera de institutionella förutsättningarna för att uppnå en hög standard i planeringen, genomförandet, rapporteringen och uppföljningen av granskningsverksamheten är att etablera kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Därför har Riksrevisionen och samarbetspartnerna kommit överens om att inrikta samarbetet mot kartläggningen av befintlig kvalitetskontroll och kvalitetssäkring och på så sätt höja kvalitén i kvalitetssäkringsrapporterna.

Kostnader

Kostnader för Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheterna i Regionalt Östafrika, som belastar biståndsanslaget:

Källa: Riksrevisionens årsredovisning 2019, 2020 och 2021 samt budget 2022.

Korta fakta om Regionalt Östafrika 

Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda är alla medlemmar i Afrikanska Unionen (AU), vars Agenda 2063 anger vad AU och dess medlemmar strävar efter att uppnå på lång sikt. Ett av målen är att regionen ska präglas av god samhällsstyrning, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, rättvisa och rättsstatsprincipen.

Länderna som ingår i samarbetet präglas av varierande grad av inskränkningar i demokratin. Det finns tendenser i Kenya till inskränkningar av yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter och under de senaste åren en mer restriktiv lagstiftning för medier. Det demokratiska utrymmet i Tanzania har minskat och en negativ utveckling sker vad gäller respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. I Uganda finns det brister i demokratin med kränkningar av de mänskliga rättigheterna och trakasserier av oppositionspolitiker. Under coronapandemin kritiserades Rwandas regering för att använda pandemin för att begränsa oppositionen. Enligt korruptionsindex från Transparency International 2021 hamnar länderna i regionen inom ett spann från Rwanda på plats 52, Kenya och Tanzania på plats 128 till Uganda på plats 144 av totalt 180 länder.

Kenya är, enligt Official Development Assistance (ODA), ett nedre medelinkomstland, medan de tre resterande länderna definieras som minst utvecklade länder. Kenya är Östafrikas största ekonomi och utgör ett finans-, it- och transportcentrum i regionen. I Kenya lever emellertid 80 procent fortfarande i fattigdom. Kenya, Uganda och Tanzania har haft en god ekonomisk tillväxt de senaste decennierna men på grund av externa faktorer, som den globala coronapandemin, har länderna haft en negativ tillväxt. Även dålig infrastruktur och utbredd korruption är förklaringar till brister i den ekonomiska utvecklingen i Tanzania och Uganda. Rwanda, som blev medlem i samarbetet senare, är fortfarande ett fattigt land och tar emot mycket bistånd från omvärlden. Trots det har landet välfungerande statsfinanser och skatteindrivning samt relativt låg korruption i landet.

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?