Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Armenien

Riksrevisionen har samarbetat med revisionsmyndigheten i Armenien, Audit Chamber of the Republic of Armenia och det är ett nytt samarbete som påbörjades 2021. Det aktuella samarbetsavtalet ingicks i juni 2021 och sträcker sig fram till december 2023.

Det övergripande målet för samarbetet är att Riksrevisionen ska främja revisionsmyndighetens förmåga och möjlighet att bidra till ansvarsutkrävande och till förbättringar inom den offentliga förvaltningen, samt att förbättra medborgarnas insyn. Det bidrar i sin tur till den demokratiska utvecklingen i Armenien och till att skapa större förtroende för den offentliga förvaltningen. Eftersom samarbetet är nytt finns det ännu inga resultat i linje med målen som kan kopplas till samarbetet.

Projektbeskrivning

Den huvudsakliga inriktningen i samarbetet mellan Riksrevisionen och revisionsmyndigheten i Armenien omfattar:

  • kapacitetsutveckling
  • effektivitetsrevision
  • intern och extern kommunikation,
  • relationen till intressenter och parlamentet.

Tidigare samarbeten med revisionsmyndigheten i Armenien

Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Armenien startade 2021. Riksrevisionen har inte tidigare haft något samarbete där revisionsmyndigheten i Armenien har ingått.

Revisionsmyndighetens förutsättningar

Enligt lag är Armenien revisionsmyndighet en oberoende statlig myndighet som har mandat att granska myndigheter och institutioner på statlig och lokal nivå som är finansierade av offentliga medel. Revisionsmyndigheten ska enligt sitt mandat utföra finansiell revision, effektivitetsrevision samt regelefterlevnadsrevision. Myndigheten framhåller i sin strategiska utvecklingsplan att de obligatoriska granskningarna av kvartalsredovisningar tar en betydande del av budgeten i anspråk, vilket begränsar den övriga verksamheten. De arbetar för att få bort detta krav för att i stället rapportera till parlamentet årligen.

Organisationen leds av en styrelse (the Public Audit Chamber) som består av sju medlemmar, inklusive riksrevisorn. Riksrevisorn väljs av parlamentet utifrån en rekommendation från presidenten.

För att kunna arbeta i linje med internationella standarder för offentlig revision finns en del problem i lagstiftningen som revisionsmyndigheten har adresserat i sin strategiska plan för perioden 2020–2023. Bland annat är det finansiella oberoendet begränsat då regeringen måste godkänna budgeten och tillgången till information är otydlig på grund av lagstiftning som tolkas på motstridiga sätt. Det finns även begränsningar gällande rekrytering av personal och ett rotationssystem som påverkar möjligheten att fördela personal på basis av kompetens.

På skalan för SAI PMF är Armenien på en nivå som varierar mellan 1 och 2. Skalan är mellan 0–4, där 0 innebär att revisionsfunktionerna inte fastställs och 4 innebär full efterlevnad av de internationella standarderna.

Myndighetens oberoende

Världsbankens SAI Independence Index är ett index över revisionsmyndigheters oberoende. Indexet är utformat med en 10-gradig skala där 0 är lågt och 10 är högt oberoende. Armeniens index 2021 var i intervallet 8,0 – 8,5, vilket placerar myndigheten i kategorin ”substantial independence”.

Projektets resultat hittills

Eftersom samarbetet är nytt finns det ännu inga resultat i linje med målen som kan kopplas till samarbetet.

En digital utbildning i effektivitetsrevision har emellertid genomförts under hösten 2021. I den efterföljande utvärderingen uppgav majoriteten att utbildningen förbättrat deras kunskap om ämnet och att de kommer att använda kunskapen i sitt arbete framöver.

Den främsta komponenten inom projektet är att utveckla effektivitetsrevision hos revisionsmyndigheten i Armenien. Det är en relativt ny revisionsgren och endast ett fåtal granskningar har genomförts och publicerats. Målet är att fler revisorer ska kunna genomföra kvalitativa granskningar och att det ska bli en mer integrerad del av organisationens arbete. Revisionsmyndigheten har enligt tidigare skattningar en grundläggande uppfattning om vad effektivitetsrevision är och en ambition att utföra granskningarna i linje med internationella standarder. Myndigheten har också önskemål om att kunskapen om effektivitetsrevision inom myndigheten ska öka. Detta var tydligt i den självskattning som gjordes redan 2016 i enlighet med SAI-PMF med stöd av IDI. Rapporten visar att det finns stor förbättringspotential både inom granskningsverksamheten och inom organisationens interna processer. Många av dessa problem kvarstår även efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft 2018.

Riksrevisionens stöd till revisionsmyndigheten i Armenien involverar utbildningar för både revisorer och chefer och coachning under granskningsprocessen. Därtill har revisionsmyndigheten i Armenien som ambition att ta fram en manual för effektivitetsrevision, och vi ska stötta dem i den processen. Det finns ingen annan givare som arbetar direkt med effektivitetsrevision.

Revisionsmyndigheten har ett behov att stärka sin interna och externa kommunikation. OECD/ SIGMA leder detta arbete, men de ser gärna att Riksrevisionen är involverade i framtagandet av en kommunikationsplan för myndigheten. Dels ska nya kommunikationskanaler för intern kommunikation och utbyte av information etableras för att förbättra kunskapsutbytet mellan medarbetarna. Dels vill revisionsmyndigheten förbättra synligheten externt för att stärka medborgarnas förtroende och förståelse för revisionsmyndighetens arbete. En viktig del i detta är att skriva användarvänliga och relevanta rapporter.

Vi har stöttat Afrosai-e och dess medlemmar inom kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Vår bedömning är att kvaliteten i verksamheten har ökat till följd av vårt stöd. Detta är dock ett område som blivit lidande under coronapandemin, då kvalitetssäkring och kvalitetskontroll har varit svårt att genomföra digitalt på grund av lagstiftning i Afrosai-e:s olika medlemsländer gör det svårt att dela dokument som krävs digitalt.

Riksrevisionen har deltagit i workshops som genomförts i medlemsländer. Vi har även fungerat som referensgrupp i framtagandet av en manual för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Den internationella standarden för kvalitetssäkring i revisionsmyndigheter håller på att ändras, så vårt stöd handlar också om att uppdatera arbetssätten till den kommande nya standardsättningen för området.

Ett centralt område för en revisionsmyndighet är att säkerställa att relationerna till parlamentet och andra intressenter är konstruktiv och att dessa förstår myndighetens uppdrag och mandat. Riksrevisionen ska stötta Armeniens revisionsmyndighet i att utveckla relationerna till parlamentet och stärka deras förståelse för revision, framför allt för att öka förståelsen för effektivitetsrevision så att de har möjlighet att hantera rapporterna. Stödet inkluderar även att stärka kommunikationen med granskningsobjekten så att de är medvetna om syftet med granskningarna och är villiga att dela nödvändig information. Övriga intressenter som kan vara relevanta är media, delar av rättsväsendet och icke-statliga organisationer.

Kostnader

Kostnader för Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Armenien, som belastar biståndsanslaget:

Källa: Riksrevisionens årsredovisning 2019, 2020 och 2021 samt budget 2022.

Korta fakta om Armenien

Armenien förklarade sig självständigt 1990 efter Sovjetunionens kollaps. Under 2018 skedde den så kallade Sammetsrevolutionen, som grundade sig i protester mot korruption och maktmissbruk inom det sedan länge sittande Republikanska partiet. I januari 2019 utnämndes oppositionsledaren Nikol Pashinyan till premiärminister efter att hans allians vunnit valet med 70 procent av rösterna.

Sedan valet 2019 har flera reformer initierats för att minska korruption och förändra det politiska systemet. En antikorruptionskommission tillsattes av premiärministern och en treårig plan mot korruption lanserades för perioden 2019–2022. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex ligger Armenien på plats 58 av 180 länder.

Armeniens relationer till grannländerna Azerbajdzjan och Turkiet är spända. Konflikten med Azerbajdzjan om regionen Nagorno-Karabach har pågått länge och blossat upp vid flera tillfällen sedan Sovjetunionens fall. Senast var under hösten 2020.

Jordbrukssektorn är stor och sysselsätter ungefär hälften av befolkningen. Tillväxten har varit relativt god de senaste åren, men det är fortfarande en stor del av befolkningen som lever i fattigdom, framför allt på landsbygden. Lönerna är låga, framför allt för kvinnor. Tack vare de reformer som genomförts och den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har Armenien blivit ett land där internationella företag valt att investera.

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?