Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionens uppgifter

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och fyller en viktig funktion. Vi är den enda aktören som kan ge riksdagen en samlad oberoende revision av staten.

Rosenbad och riksdagshuset.

Riksrevisionen fyller en viktig funktion

Riksrevisionen har en konstitutionell särställning eftersom vi granskar hela kedjan i den utövande makten. Vi är självständiga under riksdagen och oberoende i förhållande till dem vi reviderar.

Riksrevisionen har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Årlig revision
  • Effektivitetsrevision
  • Internationellt utvecklingssamarbete

Riksrevisionen har även en uppgift att som nationellt revisionsorgan sprida kunskap om Riksrevisionens roll och verksamhet samt att företräda Sverige i internationella sammanhang.

Genom att vi bedriver både effektivitetsrevision och årlig revision kan vi genomföra en sammanhållen granskning av hela den statliga verksamheten. Vi bidrar dessutom till utövandet av den parlamentariska kontrollmakten samt till utvecklingen av den statliga verksamheten och demokratin i såväl Sverige som i länder där vi har ett utvecklingssamarbete.

Effektivitetsrevision

Effektivitetsrevisionen granskar förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningen ska bidra till en utveckling som gör att staten, för allmänhetens bästa, får ett effektivt utbyte av sina insatser.

Årlig revision

Den årliga revisionen granskar myndigheternas årsredovisningar i syfte att uttala oss om den är upprättad i enlighet med gällande föreskrifter, om den ger en rättvisande bild och om resurser använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter.

Internationellt utvecklingssamarbete

Det internationella utvecklingssamarbetet bedrivs i enlighet med vad riksdagen har beslutat. Syftet är att stödja utvecklingen av oberoende professionella revisionsorgan, bidra till utvecklingen av demokrati och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisionen kan även ta på sig uppdrag som externrevisor i internationella organisationer.

Vårt uppdrag regleras i

  • regeringsformen (13 kap 7-9 §§)
  • lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
  • lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Uppdaterad: 28 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?