Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Afrosai-e

Riksrevisionen samarbetar med Afrosai-e, African Organisation of English Supreme Audit Institutions sedan 2005. Afrosai-e består av 24 engelskspråkiga och två portugisisktalande nationella revisionsmyndigheter i Afrika. Riksrevisionens nuvarande samarbetsavtal med Afrosai-e avser perioden 2020–2024, och har en strategisk ansats. Det innebär att Riksrevisionens finansiellt och professionellt stödjer genomförandet av Afrosai-e:s strategiska plan 2020–2024, med tyngdpunkt på de revisionsnära och institutionella verksamhetsområdena. Riksrevisionen är i första hand en institutionell partner till Afrosai-e vilket innebär ett kollegialt utbyte, där ett stort antal experter från Riksrevisionen bidrar med att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser i regionen.

Stödet till Afrosai-e skiljer sig från Riksrevisionens övriga samarbeten, då det tekniska stödet kompletteras med ett finansiellt bidrag. Detta görs mot bakgrund av synen på Afrosai-e som motor för utvecklingen av revisionskapacitet i regionen. Det hänger även samman med att sekretariatet nått en sådan mognadsnivå att de tar ägarskap för sin egen utveckling och att Riksrevisionens roll, i allt större utsträckning handlar om att agera dialogpartner.

Projektbeskrivning

Den huvudsakliga inriktningen i samarbetet mellan Riksrevisionen Afrosai-e omfattar:

  • finansiellt stöd
  • kompetensutveckling inom effektivitetsrevision
  • kompetensutveckling inom finansiell revision
  • kvalitetssäkring och kvalitetskontroll
  • kommunikation
  • HR
  • ledarskapsutveckling.

Tidigare samarbeten med Afrosai-e

Riksrevisionen är en av Afrosai-e:s mest långvariga partners och externa givare. Riksrevisionen har samarbetat med Afrosai-e sedan dess bildande 2005, men även Afrosai-e:s föregångare fick svenskt utvecklingsstöd från Riksrevisionsverket med början 1989. Riksrevisionens stöd har historiskt sett främst inriktats mot effektivitetsrevisionens utveckling i regionen, men har också inkluderat andra områden såsom metod- och kompetensutveckling inom finansiell revision, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring samt HR, ledarskap och kommunikation.

Revisionsmyndigheternas förutsättningar

Afrosai-e -medlemmarnas förutsättningar varierar. Vissa av revisionsmyndigheterna har en relativt stark ställning i sina respektive länder och har förmåga och manöverutrymme att bedriva offentlig revision inom ramen för sitt mandat. Andra medlemmar verkar i utmanande miljöer som präglas av exempelvis otillräckliga resurser, politisk turbulens, omogen förvaltningskultur, svagt parlament och repressalier vid kritik mot regeringen.

Afrosai-e-sekretariatet har en stark ställning i regionen och är en drivande kraft för utveckling bland medlemmarna. Sekretariatet är dock resursmässigt beroende av externa givare och samarbetspartners, framför allt för att finansiera sekretariatet, men också för att genomföra aktiviteter.

The Global SAI Stock Taking Report innehåller en jämförelse mellan de regionala organen avseende fyra principer om oberoende. I den fick Afrosai-e högre poäng (86) än det globala genomsnittet (84). Afrosai-e hamnade på tredje plats med 61 poäng efter Pasai och Eurosai med 72 respektive 63 av 100 poäng. 25 av 26 revisionsmyndigheter inom Afrosai-e visar en god organisationsstruktur där en majoritet av SAI:erna genomför sina strategiska planer och är resurseffektiva. Afrosai-e har en revisionstäckning på 28 procent inom effektivitetsrevision, vilket innebär antalet granskningar som genomförts i relation till granskningarna som planerats att utföras.

Myndigheternas oberoende

Afrosai-e -medlemmarnas förutsättningar varierar. Vissa av revisionsmyndigheterna har en relativt stark ställning i sina respektive länder och har förmåga och manöverutrymme att bedriva offentlig revision inom ramen för sitt mandat. Andra medlemmar verkar i utmanande miljöer som präglas av exempelvis otillräckliga resurser, politisk turbulens, omogen förvaltningskultur, svagt parlament och repressalier vid kritik mot regeringen.

Afrosai-e-sekretariatet har en stark ställning i regionen och är en drivande kraft för utveckling bland medlemmarna. Sekretariatet är dock resursmässigt beroende av externa givare och samarbetspartners, framför allt för att finansiera sekretariatet, men också för att genomföra aktiviteter.

The Global SAI Stock Taking Report innehåller en jämförelse mellan de regionala organen avseende fyra principer om oberoende. I den fick Afrosai-e högre poäng (86) än det globala genomsnittet (84). Afrosai-e hamnade på tredje plats med 61 poäng efter Pasai och Eurosai med 72 respektive 63 av 100 poäng. 25 av 26 revisionsmyndigheter inom Afrosai-e visar en god organisationsstruktur där en majoritet av SAI:erna genomför sina strategiska planer och är resurseffektiva. Afrosai-e har en revisionstäckning på 28 procent inom effektivitetsrevision, vilket innebär antalet granskningar som genomförts i relation till granskningarna som planerats att utföras.

Projektets resultat hittills

År 2021 genomfördes, på Sidas beställning, en utvärdering av Afrosai-e med syfte att fånga stödets långsiktiga påverkan av sekretariatets insatser i regionen. Dessa rapporter ligger till grund för resultatbeskrivningen nedan. Utöver detta skickar Riksrevisionen ut enkäter efter varje genomförd aktivitet för att utvärdera den. Varje år inkommer också sekretariatet med en omfattande resultatrapport.

Riksrevisionens samarbetsprojekt med Afrosai-e skiljer sig från bilaterala samarbeten. De aktiviteter som Riksrevisionen deltar i planeras och drivs av Afrosai-e-sekretariatet, i enlighet med medlemmarnas prioriteringar, i stället för att formuleras i ett projektdokument mellan Riksrevisionen och motparten. Detta medför å ena sidan ett inbyggt ägarskap där Afrosai-e-sekretariatet och organisationens medlemmar själva identifierar behov och tar ansvar för den egna utvecklingen. Å andra sidan innebär det att Riksrevisionen har mindre inflytande över hur det samlade arbetet bedrivs och utvecklas, och mindre möjligheter att påverka innehållet. Det tekniska stödet kompletteras även med ett finansiellt bidrag.

Riksrevisionen stödjer således implementeringen av Afrosai-e:s strategiska plan, med en tydlig ambition att styra stödet till vissa prioriterade områden. Det betyder att samarbetet styrs i högre grad mot resultat inom definierade verksamhetsområden, snarare än mot specifika aktiviteter.

Stödet till Afrosai-e har, enligt vår bedömning, bidragit till att både utveckla revisionskapaciteten inom finansiell revision, effektivitetsrevision och kvalitetssäkring i regionen och till att stärka sekretariatet att stödja sina medlemmar. Detta är också tydligt då Riksrevisionen vid flera tillfällen använt experter från regionen som facilitatorer i våra andra samarbeten. Vi ser även goda förutsättningar för hållbara resultat. I Sidas utvärdering identifieras ett par faktorer som fördelaktiga för att skapa hållbara resultat. Det första är att vi såväl som Sida, arbetar med kapacitetsutveckling som når ett stort antal revisorer i regionen. Vidare identifieras konceptet ”train-the-trainer” som en viktig faktor för att skapa hållbara resultat. Vi utbildar regionala utbildare som i sin tur utbildar kollegor i olika revisionsnära ämnen. En annan faktor är att vi stödjer utvecklingen av material i form av manualer och guider som ger vägledning till revisionsmyndigheternas utveckling och verksamhet.

Styrkan i samarbetet är den nära och långa relationen som Riksrevisionen har med Afrosai-e som möjliggör en öppen dialog kring utmaningar och möjligheter. Det återstår emellertid utmaningar i samarbetet såsom att Riksrevisionen ofta intar en drivande roll och att planeringshorisonterna ofta är korta.

Vår bedömning är att vi genom vårt stöd har stärkt både sekretariatets kompetens att stödja medlemmarna, såväl som regionens samlade förmåga inom effektivitetsrevision. Detta har bland annat uppnåtts genom att vi stöttat Afrosai-e i de grundläggande kurser som genomförs inom effektivitetsrevision. Dessa genomförs i tre moduler och i ett par omgångar varje år. Enligt utvärdering av en av modulerna som genomfördes digitalt under 2021 angav deltagarna (4,8 i medelvärde på en skala 1–5) att de kommer använda kunskapen i sitt arbete och att de kommer att sprida kunskapen från kursen (4,7 i medelvärde på en skala 1–5). Antalet effektivitetsrevisorer i regionen ökade från 685 till 704 år 2020. Dock är hög personalomsättning en utmaning för många av revisionsmyndigheterna i regionen.

Inom ramen för samarbetet har vi även deltagit aktivt i framtagande av utbildningsmaterial, manualer och i diskussioner om hur revisionskapaciteten inom effektivitetsrevision i regionen kan utvecklas. Utöver det stödjer Riksrevisionen ett pris som delas ut till bästa effektivitetsrevisionsrapport i regionen (”The Prize”). Riksrevisionen sponsrar priset och är ordförande i den kommittee som utser vinnaren. Ur detta arbete är det tydligt att kvaliteten på granskningarna ökar, och allt fler länder har möjlighet att delta i tävlingen. Coronapandemin har emellertid drabbat vissa revisionsmyndigheter hårt och de har inte kunnat genomföra så många granskningar som initialt var planerat.

Ytterligare ett bevis för den utvecklingsresa som Afrosai-e- i sig genomgått är att Riksrevisionen nu använder sekretariatet och personal från andra revisionsmyndigheter som facilitatorer i andra regionala och bilaterala samarbeten. Något som Afrosai-e själva också noterar i sin resultatrapportering är att de grundläggande kurserna inom effektivitetsrevision nu genomförs av regionala facilitatorer, vilket visar på en ökad kompetens och förmåga att omsätta internationella standarder i verksamheten. Många av de som är facilitatorer har tidigare tagit del av utbildningsmodulerna. Afrosai-e har, genom stora ansträngningar, kunnat genomföra de flesta utbildningarna i digital form under pandemiåren.

Riksrevisionen har bidragit till att skapa förutsättningar för att utveckla finansiell revisionskapacitet i regionen. Vi har bland annat varit aktiva i utvecklingen av manualen för finansiell revision i enlighet med internationella standarder. Riksrevisionen har även gett rådgivande stöd i hur manualen kan uppdateras för att möta nya internationella standarder. 17 revisionsmyndigheter inom Afrosai-e hade i slutet av 2020 anpassat sina manualer i enlighet med dessa.

Vi har stöttat Afrosai-e och dess medlemmar inom kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Vår bedömning är att kvaliteten i verksamheten har ökat till följd av vårt stöd. Detta är dock ett område som blivit lidande under coronapandemin, då kvalitetssäkring och kvalitetskontroll har varit svårt att genomföra digitalt på grund av lagstiftning i Afrosai-e:s olika medlemsländer gör det svårt att dela dokument som krävs digitalt.

Riksrevisionen har deltagit i workshops som genomförts i medlemsländer. Vi har även fungerat som referensgrupp i framtagandet av en manual för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Den internationella standarden för kvalitetssäkring i revisionsmyndigheter håller på att ändras, så vårt stöd handlar också om att uppdatera arbetssätten till den kommande nya standardsättningen för området.

Vi bedömer att HR, ledarskap och kommunikation har utvecklats till följd av vårt stöd. Afrosai-e uppger i sin egen resultatredovisning att de noterat en utveckling. Bland annat har vi gett coachande stöd inom kommunikation och i utvecklingen av Afrosai-e:s handbok. Vi har även stöttat i framtagandet av utbildningsmaterial för hur revisionsmyndigheterna kan stärka och förenkla språket i sina granskningsrapporter. Detta ger förutsättningar att få bättre gensvar och förståelse för revisionsmyndigheternas granskningar. Afrosai-e uppger i sin rapportering att medlemmarnas externa kommunikation förbättrats till följd av vägledningen de fått genom kommunikationshandboken. På kommunikationsområdet ökade medlemmarnas självskattning mellan 2018 och 2019 för att sedan minska 2020, vilket härrör till påverkan av coronapandemin.

Inom HR-området har Afrosai-e tillsammans med Riksrevisionen utvecklat ett digitalt HR-verktyg. Verktyget gör det möjligt att bedöma medarbetares förmåga inom en rad områden såsom till exempel analysförmåga och värderingar. Tanken är att verktyget kan användas vid rekrytering, utbildning och utveckling. Detta sjösattes som en pilot med nio revisionsmyndigheter, och finjusterades därefter. Kenya och Sydafrika revisionsmyndigheter har därefter använt verktyget, I Kenya testades 1700 kandidater och motsvarande 600 kandidater i Sydafrika. Vi har även stöttat Afrosai-e i framtagandet av material och struktur för det ledarskapsprogram.

Det har funnits en ökad efterfrågan på revisorer inom i Afrosai-e-regionen under senare år. Afrosai-e har bemött detta genom att ta fram kapacitetsutvecklingsprogram, till exempel ”training-of traininers”. Detta innebär att fokus ligger på att ”utbilda utbildare” som sen genomför utbildningar på sina respektive revisionsmyndigheter. Detta program, som syftar till att öka hållbarheten och kvaliteten i utbildningarna, har utvecklats med stöd av Riksrevisionen.

Kostnader

Kostnader för Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheterna i Afrosai-e, som belastar biståndsanslaget:

Källa: Riksrevisionens årsredovisning 2019, 2020 och 2021 samt budget 2022.

Korta fakta om Afrosai-e 

Afrosai-e är en regional organisation vars medlemmar består av 24 engelskspråkiga och två portugisisktalande nationella revisionsmyndigheter i Afrika. Afrosai-e är en subregional organisation till Intosai, som syftar till att stärka medlemmarnas förmåga att bedriva offentlig revision. Afrosai-e har som strategiska mål att professionalisera redovisnings/revisionssektorn, stärka SAI:er för större genomslag och kvalitet i granskningarna, omvandla organisatorisk förmåga till genomslag i verksamheten och att Afrosai-e ska föregå med gott exempel genom att leverera på sitt mandat. Riksrevisionen stödjer implementeringen av Afrosai-e:s strategiska plan, inklusive den vision och det uppdrag som finns formulerat i denna.

Det finns stora variationer vad gäller den politiska situationen i de länder som ingår i Afrosai-e regionen, allt från relativt utvecklade länder till mer bräckliga stater. Många av länderna präglas av korruption och svaga parlament. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex ligger medlemmarna inom ett spann från plats 27 (Seychellerna) till plats 179 (Sydsudan och Somalia) av totalt 180 länder. Samtidigt sker en snabb ekonomisk utvecklig i flera av medlemsländerna och på sina håll görs det demokratiska framsteg.

På samma sätt varierar den ekonomiska situationen. Vissa länder präglas av hög tillväxt medan andra av utbredd fattigdom, hög befolkningstillväxt och pågående konflikter. Den dominerade sektorn är jordbruket, vilket gör att klimatförändringar har stor påverkan på regionen. Råvaruutvinning är en annan viktig sektor.

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?