Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Aseansai

Riksrevisionen har samarbetat med revisionsmyndigheterna i Aseansai, Association of Southeast Asian Nations Supreme Audit Institutions, sedan 2017 men har stöttat Aseansai sedan 2014. Den senaste projektfasen pågick mellan december 2019 och december 2022

Riksrevisionens stöd till Aseansai sker främst genom expertdeltagande, utbildningsinsatser och coachning i aktiviteter som arrangeras av Aseansai och dess underkommittéer och medlemmar. Denna samarbetsform innebär ett regionalt ägarskap, men också att Riksrevisionen har begränsat inflytande över hur det samlade arbetet i Aseansai bedrivs och utvecklas.

Projektbeskrivning

Den huvudsakliga inriktningen i samarbetet mellan Riksrevisionen och revisionsmyndigheterna i Aseansai omfattar:

  • finansiell revision
  • effektivitetsrevision
  • kvalitetssäkring.

Tidigare samarbeten med Aseansai

Riksrevisionen och Aseansai tecknade ett första samarbetsavtal för perioden 2017–2019. Under perioden var Riksrevisionens stöd inriktat på att stärka den revisionstekniska förmågan inom framför allt finansiell revision och kvalitetssäkring, men det fanns även en beredskap att ge stöd inom andra områden exempelvis effektivitetsrevision. Riksrevisionen har dock stöttat Aseansai sedan 2014 med experter inom finansiell revision till ett antal workshoppar inom ramen för projektet Long-Term Aseansai Programme on ISSAI Implementation (LTAPII). Programmet har haft som syfte att, med fokus på implementering av internationella standarder för revision, stärka det regionala samarbetet mellan medlemmarna, bygga upp en pool av regionala experter, stärka expertisen hos varje medlemsorganisation och främja regionalt kunskapsutbyte.

Revisionsmyndighetens förutsättningar

Ordförandeskapet för Aseansai roterar, och lämnades i november 2021 över från revisionsmyndigheten i Malaysia till Myanmar. Aseansai består även av ett antal kommittéer och funktioner som leds av de olika medlemmarna. Exempelvis ligger sekretariatsfunktionen hos Indonesien under perioden 2018–2023, den så kallade Knowledge Sharing Committee hos Malaysia och Training Committee hos Filippinerna.

Sedan december 2016 har Aseansai en mer permanent struktur än tidigare, vilket syftar till att ge sekretariatet ett tydligare mandat att exempelvis samordna stöd från givare. Sekretariatet har dock alltjämt en relativt svag roll i jämförelse med andra subregionala organisationer, som tillexempel Afrosai-e, och i princip alla beslut fattas i konsensus. Aseansai har fortsatt att utvecklats de senaste åren och har genom sekretariatet stärkt sin professionalism och utvecklat hållbara strukturer och fungerande kommittéer.

Enligt Open Budget-undersökningen 2020, har Vietnam, Kambodja och Myanmar med ett svagt utgångsläge, visat mest förbättringar gällande budgettransparens. Thailand visade högst resultat för Ostasien och Stillahavsområdet.

De institutionella förutsättningarna varierar väsentligt mellan medlemmarna i Aseansai. Det råder även stora variationer avseende revisionsmyndigheternas organisatoriska förmåga och deras ställning i sina respektive länder. Trots det visar Intosai:s Global SAI Stocktaking Report goda resultat inom flera områden.

Myndighetens oberoende

Världsbankens SAI Independence Index är ett index över revisionsmyndigheters oberoende. Indexet är utformat med en 10-gradig skala där 0 är lågt och 10 är högt oberoende. Regionens index 2021 var i intervallet 6,0–9,0. Revisionsmyndigheterna i Kambodja, Vietnam, Laos och Myanmar var i intervallet 6,0–7,5, vilket placerar myndigheterna i kategorin ”moderate independence”. Revisionsmyndigheterna i Filippinerna och Indonesien var i intervallet 8,0–8,5, vilket placerar myndigheterna i kategorin ”substantial independence”.

Projektets resultat hittills

Samarbetet med Aseansai har inte utvärderats under perioden 2019–2022. Riksrevisionen planerar att göra en utvärdering under slutet av 2022. Resultaten nedan bygger främst på Riksrevisionens interna resultatrapportering för genomförda aktiviteter.

Riksrevisionens stöd till Aseansai sker främst genom expertdeltagande, utbildningsinsatser och coachning i aktiviteter som arrangeras av Aseansai och dess underkommittéer och medlemmar. Denna samarbetsform innebär ett regionalt ägarskap, men också att Riksrevisionen har begränsat inflytande över hur det samlade arbetet i Aseansai bedrivs och utvecklas samt att det är svårare att spåra och identifiera specifika resultat av Riksrevisionens insatser.

Riksrevisionens stöd till Aseansai har enligt vår bedömning resulterat i att organisationen utvecklat bättre utbildningsmaterial samt utökat sin förmåga att själva facilitera utbildningar. Stödet har också bidragit till en bättre strategisk planering.

Riksrevisionens bedömer att Aseansai fått större förståelse för hur de kan ta fram relevant utbildningsmaterial. Syftet har varit att bygga upp den regionala förmågan och stärka kunskapen kring internationella standarder inom olika revisionsgrenar. Riksrevisionen har agerat som externt stöd i regionala workshops. Under perioden 2017–2021 utfördes flera workshoppar med fokus på att ta fram utbildningsmaterial. Till exempel har en workshop anordnats där fokus var att ta fram översiktligt kursmaterial om regelefterlevnadsrevision för Aseansairegionen. Efter workshoppen, rapporterade deltagarna, att det nu fanns en ökad kunskap för regelefterlevnadsrevision och möjlighet att fortsätta utveckla utbildningsmaterialet på egen hand.

Riksrevisionen har också stöttat Aseansai i att utveckla ett utbildningsprogram av revisorer kopplat till målen för hållbar utveckling. Deltagarna uppger bland annat att de fått ökad förståelse för sin roll som facilitatorer och kunskap kring kopplingen mellan effektivitetsrevision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Riksrevisionen bedömer att samarbetet har stärkt förutsättningarna för att öka revisionskompetensen i regionen. Vi har bland annat stöttat fyra facilitatorer inom finansiell revision som i sin tur genomförde utbildningar för 39 revisorer i regionen. Riksrevisionen stöttade dem i deras förberedande arbete såsom att ta fram presentationer och övningar samt i omställningen att genomföra utbildningen i digital format.

Riksrevisionen har även stöttat revisionsmyndigheten i Filippinerna och utbildat 33 nya revisorer från olika revisionsmyndigheter inom Aseansai som utbildare inom regelefterlevnadsrevision.

Aseansai har under det senaste året utvecklat sin strategiska planering. Riksrevisionen har gett stöd till revisionsmyndighet i Vietnam som lett arbetet med den strategiska planen. Den strategiska planen godkännes av samtliga medlemmar under Aseansai summit 2021.

Kostnader

Kostnader för Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheterna i Aseansai, som belastar biståndsanslaget:

Källa: Riksrevisionens årsredovisning 2019, 2020 och 2021 samt budget 2022.

Korta fakta om Aseansai

Asean är en geopolitisk och ekonomisk organisation bestående av tio länder i Sydostasien: Brunei Darussalam, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand och Vietnam. Asean samarbetar politiskt genom Political Security Communit, som ska verka för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och säkerställa att människor i regionen lever under fredliga omständigheter.

Asean kämpar för fred, stabilitet och för att motverka terrorism inom regionen. Asean inrättade år 2015 en regionalekonomisk integrationsagenda Economic Community (AEC). Den inrättades för att underlätta kapitalflödet i regionen och för ett fritt flöde av kvalificerad arbetskraft, varor och tjänster. De tio medlemsländerna har olika språk, kulturer och historia men har som gemensamt mål att öka välståndet i regionen. Aseanregionen är den sjunde största ekonomin i världen och strävar efter att bli den fjärde största. De har fria handelsavtal mellan medlemsstaterna och andra länder, bland annat Kina. Asean är Kinas tredje största handelspartner.

Aseansai grundades 2011 och är en regional organisation för revisionsmyndigheterna i Asean:s medlemsländer. Aseansai syftar till att bidra till god samhällsstyrning och stärkt förmåga i regionen samt till att främja samarbete genom utbyte av erfarenheter och kunskap mellan de olika revisionsmyndigheterna. Förutsättningarna för revisionsmyndigheterna i regionen skiljer sig åt men flera arbetar i utmanande politiska miljöer med en hög grad av korruption och ett begränsat demokratiskt utrymme. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex ligger Aseansai:s medlemmar inom ett spann från plats 4 (Singapore) till plats 157 (Kambodja) av totalt 180 länder.

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?