Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
 • Gata med villor i olika färger.

  Fortsatt ineffektiva energideklarationer för småhus

  Systemet med energideklarationer skulle leda till energisnålare byggnader. Riksrevisionens granskning visar att det endast haft små effekter på köparnas val av småhus och ägarnas vilja att energieffektivisera. Bristande uppföljning gör det dock omöjligt att se om energiförbrukningen har påverkats.

 • Brister i Polismyndighetens arbete med information till personer som utsatts för brott

  Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta har flera brister som kan leda till att brottsutsatta inte får den information som de har rätt till. Riksrevisionen efterlyser nu ett antal förbättringsåtgärder.

 • Riksrevisionen granskar kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden

  Staten stöttar årligen studieförbundens folkbildningsverksamhet med cirka 1,8 miljarder kronor. Efter flera fall av fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet granskar nu Riksrevisionen om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen är effektiv.

 • Preventiva verktyg används inte för att förebygga sjukskrivningar

  Försäkringskassan kan godkänna ersättningar för förebyggande insatser mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar. Riksrevisionens granskning visar att dessa ersättningar är förhållandevis okända och sällan används preventivt. Dessutom är regeringens uppdrag till Försäkringskassan otydligt formulerat.

Visa fler nyheter