Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Liberia

Riksrevisionen har samarbetat med revisionsmyndigheten i Liberia, General Auditing Commission och har varit samarbetspartners i sedan 2018. Det aktuella samarbetsavtalet ingicks i maj 2022 och sträcker sig fram till maj 2023. Det är en förberedande projektfas i syfte att undersöka förutsättningarna för att bredda samarbetet.

Syftet med samarbetet har varit att stärka revisionsmyndigheten institutionella förmåga med fokus på professionell utveckling inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Målet har varit att stötta etablering och utveckling av en kvalitetssäkringsfunktion. Riksrevisionen bedömer att stödet inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll har fungerat relativt väl.

Projektbeskrivning

Den huvudsakliga inriktningen i samarbetet mellan Riksrevisionen och revisionsmyndigheten i Liberia omfattar:

  • stärka förmågan att bedriva revision
  • kvalitetskontroll och kvalitetssäkringssystem.

Tidigare samarbeten med revisionsmyndigheten i Liberia

Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Liberia startade 2018. Samarbetets övergripande mål har varit att bistå Revisionsmyndigheten i Liberia i ambitionen att bedriva revision i enlighet med internationella standarder. Samarbetet är däremot begränsat och innefattar endast stöd inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, men det kommer nu eventuellt att breddas. Syftet med det tidigare samarbetet har varit att stärka revisionsmyndighetens institutionella förmåga med fokus på professionell utveckling, samt att stötta etableringen av en kvalitetssäkringsfunktion.

Revisionsmyndighetens förutsättningar

Mandatet som oberoende revisionsmyndighet är fastslaget i Liberias konstitution och i revisionslagen sedan 2014. Även om myndigheten har fullt operationellt oberoende är det finansiella oberoendet begränsat. Finansministeriet har betydande inflytande över budgetanslaget och revisionsmyndigheten beviljas endast en liten del av den föreslagna budgeten.

Myndighetens revisionsmandat är uppdelat i två olika kategorier – revision för statliga myndigheter och revision för statliga organisationer. Mandatet beräknas omfatta 85 departement, myndigheter och statliga företag. Dessutom innefattar det också att revisionsmyndigheten granskar regioner, kommuner, ambassader och diplomatiska beskickningar.

Revisionsmyndigheten har rätt att granska finansiella rapporter, budget och årsredovisningar för staten. I PEFA-rapporten uppges däremot att revisionsmyndigheten i Liberia saknar full tillgång till majoriteten av de begärda offentliga uppgifterna, framför allt tillgång till dem i tid, vilket leder till förseningar av myndighetens rapportering.

Myndighetens oberoende

Världsbankens SAI Independence Index är ett index över revisionsmyndigheters oberoende. Indexet är utformat med en 10-gradig skala där 0 är lågt och 10 är högt oberoende. Liberias index 2021 var i intervallet 6,0–7,5, vilket placerar myndigheten i kategorin ”moderate independence”.

Projektets resultat hittills

Sett till projektets omfattning och aktivitetsnivå har Riksrevisionen bedömt att en extern utvärdering inte var motiverad. I stället har vi gjort en intern enkätundersökning i syfte att få en övergripande bild av hur revisionsmyndigheten i Liberia ser på stödet. Nedanstående resultatbedömning är baserad på den resultatredovisning som görs löpande i projektet.

Riksrevisionen bedömer att stödet inom kvalitetssäkring och kvalitetskontroll har fungerat relativt väl, även om samarbetet har hindrats av låg aktivitetsnivå, coronapandemin och tekniska utmaningar i form av dåliga internetanslutningar.

Riksrevisionen bedömer att chefer inom revisionsmyndigheten i Liberia, genom vårt stöd, har fått en ökad förståelse för kvalitetskontroll. Cheferna har även fått mer förståelse för skillnaden mellan chefernas ansvar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring och det ansvar som en kvalitetssäkringsfunktion har. Detta har uppnåtts genom utbildningsinsatser för 20 chefer. Under 2019 etablerades en kvalitetssäkringsfunktion hos revisionsmyndigheten.

Under coronapandemin har Riksrevisionens stöd övergått till digital form med ett antal kortare seminarier. Sådana seminarier har varit möjliga att anordna, men det har funnits relativt stora tekniska utmaningar, framför allt gällande internetuppkoppling, vilket har begränsat möjligheten att ge ett effektivt stöd.

Baserat på seminarierna med medarbetare på kvalitetssäkringsfunktionen i Liberias revisionsmyndighet, uppfattar vi att det finns en påtaglig drivkraft och vilja att stärka och utveckla arbetet. Framsteg har också gjorts, exempelvis uppgav samtliga deltagare på ett seminarium i mars 2021 att de kommer att använda kunskapen och färdigheterna från seminariet i sitt arbete. Samtidigt framgår det, både i enkäten och i samtal, att deltagarna önskar ytterligare utbildning, framför allt på plats, och att de behöver ytterligare stöd för att stärka sina kunskaper och färdigheter på området.

Kostnader

Kostnader för Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Liberia, som belastar biståndsanslaget:

Källa: Riksrevisionens årsredovisning 2019, 2020 och 2021 samt budget 2022.

Korta fakta om Liberia

Konsekvenserna av inbördeskriget 1989–2003 och ebolapandemin 2014–2015 är påtagliga i Liberia. Sedan fredsavtalet undertecknades 2003 har Liberia tagit betydande steg i en demokratisk riktning för att bygga upp landet. Samtidigt kvarstår många av grundorsakerna till konflikten, till exempel politisk och ekonomisk maktkoncentration till eliten och svaga demokratiska institutioner, vilket försvårar tillit mellan medborgare och stat.

Korruptionen är utbredd, och tillsammans med en svag ekonomi orsakar den ett stort missnöje bland befolkningen. Protester och strejker är därför återkommande. Enligt Transparency Internationals Corruption Perception Index rankas Liberia på plats 136 av 180.

Liberia är ett av världens tio fattigaste länder och drygt 50 procent av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen. Arbetslösheten i landet är utbredd, och av de som arbetar uppskattas cirka 70 procent vara verksamma i den informella sektorn som bland annat består av hantverk, jordbruk, gatuförsäljning och hushållsarbete. Liberia är ett av världens mest biståndsberoende länder och 2019 utgjorde världens bistånd 20,1 procent av landets BNI.

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?