Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Otillräcklig tillsyn av bilbesiktningsmarknaden

Statens monopol på fordonsbesiktning avskaffades 2010. Riksrevisionens
granskning visar att tillgänglighet och valfrihet har ökat sedan dess, men att
också priser och klagomål har ökat. Samtidigt är Transportstyrelsens tillsyn i
praktiken närmast obefintlig.

Bil är upphissad och undersöks med ficklampa på undersidan.

FOTO: SARIME

Omregleringen av besiktningsmarknaden skulle bland annat leda till större valfrihet för
kunderna och pressade priser samtidigt som kraven på trafiksäkerhet och miljökontroll
skulle vara fortsatt höga.

Riksrevisionens granskning visar att vissa av dessa mål har nåtts. Tydligast är att
tillgänglighet och valfrihet har ökat markant. Det finns dock delar av landet där läget är
oförändrat sedan omregleringen, framför allt i glesbefolkade regioner.

När det gäller priserna har det dock inte blivit som riksdagen avsåg. Mellan 2010 och
2019 ökade priset för kontrollbesiktning med 56 procent – samtidigt som
konsumentprisindex bara ökade med 10 procent.

Även klagomål från kunder har ökat till såväl Swedac (Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll) som till Konsumentverket. Detta trots att andelen bilar som
underkänts i kontrollbesiktningen har minskat efter 2011.

Under samma period har dessutom Transportstyrelsen i praktiken helt avvecklat sin
tillsyn av besiktningsstationerna. Från att ha bestått av 5,5 årsarbetskrafter har
myndighetens särskilda besiktningsgrupp successivt minskats till att enbart bestå av en
analytiker.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den, säger riksrevisor Helena Lindberg.

När reformen genomfördes var riksdagen tydlig med att bara den som ”med hänsyn till
ekonomiska förhållanden och allmänt gott anseende bedöms vara lämplig” skulle få
bedriva besiktningsverksamhet.

Ansvaret för att kontrollera om detta efterlevs gavs till Swedac. Riksrevisionen bedömer
att Swedac sköter detta bra, men behöver få möjligheten att kontrollera alla
styrelseledamöter som sitter i de olika besiktningsföretagens bolagsstyrelser.

– Det är dessutom en brist att Swedac inte gör förnyade vandelsprövningar i samband med den återkommande tillsynen vart fjärde år, säger Gunilla Lundquist, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att omregleringen inte ledde till den förväntade ökningen av entreprenörskap på området. Besiktningsmarknaden domineras av tre stora besiktningsföretag, som alla har sitt ursprung i statliga Svensk Bilprovning. Dessutom finns det totalt fem andra besiktningsföretag, varav tre har en besiktningsstation vardera. Den senaste nyetableringen skedde 2015.

Rekommendationer i korthet

Riksrevisionen lämnar bland annat följande rekommendationer:

  • Regeringen bör säkerställa att Transportstyrelsen utövar tillsyn över besiktningsmarknaden.
  • Transportstyrelsen bör fullfölja sitt uppdrag att utöva tillsyn över besiktningsmarknaden.
  • Regeringen bör ombesörja att skrivningarna i fordonslagen justeras så att Swedac vandelsprövar alla styrelseledamöter i besiktningsföretagens bolagsstyrelser.
  • Swedac bör återkommande vandelspröva besiktningsföretagens ledning.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?