Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sverige inte redo att hantera gamla solceller och vindturbinblad

Sverige är inte redo att hantera stora förväntade framtida mängder av uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. Regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten behöver vidta åtgärder för att dessa produkter ska kunna återanvändas eller materialåtervinnas så långt som möjligt.

Solcellspark på grön äng med gula blommor. I bakgrunden ser man flera vindkraftverk mot blå himmel.

Foto: Cultura Creative

Antalet solenergi- och vindkraftsanläggningar växer snabbt, och inom ett par decennier väntas mängden uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad mångdubblas.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen och ansvariga myndigheter (Naturvårdsverket och Energimyndigheten) inte har sett till att uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad kan hanteras enligt avfallshierarkin – så att återanvändning eller materialåtervinning främjas i första hand*.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Statens styrmedel är inte tillräckliga för att se till att de växande mängderna uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad kommer att hanteras effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

När det gäller solcellspaneler är det största problemet att producentansvaret för elutrustning inte säkerställer att uttjänta solcellspaneler kommer att samlas in för att behandlas. Producentansvaret innebär att den som tillhandahåller en produkt i Sverige bland annat ska ta hand om elavfall och stå för kostnaderna för detta.

I dagsläget kan det dock finnas stora mängder solcellspaneler som ingen tar producentansvar för. Enligt Riksrevisionens bedömning beror det delvis på att regler om producentansvaret inte är tydliga, och på brister i Naturvårdsverkets tillsyn. Tillsammans ökar det risken för att solcellspaneler inte kommer att samlas in för att behandlas.

Fredrik Engström, porträtt.

– Med tanke på att mängden uttjänta paneler väntas öka från drygt 10 ton idag till mer än 20 000 ton per år efter 2050 behöver regeringen och Naturvårdsverket se till att producentansvaret fungerar, säger Fredrik Engström, projektledare för granskningen.

När det gäller vindturbinblad väntas mängden uttjänta blad uppgå till cirka 15 000 ton under femårsperioden kring 2030 och till cirka 40 000 ton under femårsperioden kring 2035. Granskningen visar att det idag inte är känt hur de blad som monteras ned hanteras. Det är inte heller tydligt om de svenska förbuden mot förbränning och deponering alltid gäller för uttjänta vindturbinblad. Riksrevisionen konstaterar dock att förbränning och deponering framstår som de huvudsakliga behandlingsmetoderna.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas att se över vilka författningsändringar som kan göras för att det ska bli tydligt vilka slags solcellspaneler som omfattas av producentansvaret för elutrustning.

Naturvårdsverket rekommenderas bland annat att ta fram kriterier för bedömning av om producentansvar gäller för solcellspaneler och att regelbundet följa upp hur nedmonterade vindturbinblad hanteras i Sverige.

Energimyndigheten rekommenderas bland annat att utveckla energistatistiken så att den kan vara underlag för uppskattningar av framtida mängder uttjänta solcellspaneler.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

*EU:s avfallshierarki innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas och i fjärde hand återvinnas på annat sätt – till exempel genom att omvandlas till fjärrvärme och el i förbränningsanläggningar. I sista hand ska avfallet bortskaffas genom deponering eller liknande

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?