Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svag styrning och oklara effekter av Business Swedens verksamhet

Regeringens styrning av halvstatliga Business Sweden har flera brister. Regeringen rekommenderas att överväga om den unika hybridform som verksamheten har idag är bäst lämpad för att uppfylla statens mål.

Diskussion i mindre grupper, affärsfolk i kontorsmiljö.

Business Sweden (Sveriges export- och investeringsråd) är en central aktör i statens främjande av export och utländska investeringar i Sverige.

Business Sweden är varken myndighet eller bolag utan en unik hybrid grundad på ett avtal mellan staten och näringslivet. Verksamheten finansieras både med statliga medel (ca 60 procent) och försäljningsintäkter (ca 40 procent).

Riksrevisionens granskning visar att styrningen av Business Sweden har flera brister, och därför inte är effektiv för att uppnå de statliga målen med verksamheten.

Huvudproblemet är att ägarna inte i tillräcklig utsträckning har hanterat de oklarheter som följer av att Business Sweden varken är myndighet eller bolag. Det visar sig till exempel i att det saknas tillräckliga mekanismer för kontroll och uppföljning.

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Den unika verksamhetsformen, finansieringen och ägarstrukturen ställer höga krav på styrningen för att Business Sweden ska kunna uppnå de statliga målen. Styrningen brister i flera viktiga avseenden, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Granskningen visar också att Business Swedens försäljningsverksamhet inte verkar på konkurrensneutrala villkor, utan har fördelar i jämförelse med sina konkurrenter. Dessa fördelar har varken hanterats eller motiverats tillräckligt, och regeringen har inte analyserat om de är befogade eller i strid med EU:s statsstödsregler. Regeringen utövar en alltför begränsad ägarstyrning av försäljningsverksamheten och har till exempel inte verkat för att ställa upp ekonomiska mål.

Vidare saknas det ett sammanhållet och heltäckande ramverk i styrningen av Business Sweden. Regeringen har till exempel inte analyserat och tagit ställning till vilka offentligrättsliga principer och regler som Business Sweden ska tillämpa i den statligt finansierade verksamheten.

Katarina Magnusson, porträtt.

– Detta gäller exempelvis principerna om likabehandling, saklighet och opartiskhet i offentlig verksamhet – som finns för att offentliga medel ska användas på rätt sätt, säger Katarina Magnusson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen konstaterar också att Business Swedens redovisning av sitt statliga uppdrag innehåller flera brister och riskerar att överskatta Business Swedens bidrag. Trots det återger regeringen denna redovisning i budgetpropositionen utan att beskriva för riksdagen vilka brister och osäkerheter som finns. Sammantaget innebär detta att riksdagen fått otillräckliga redogörelser för resultatet av Business Swedens verksamhet.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas i första hand att se över vilken verksamhetsform som är bäst lämpad för att nå de statliga målen med Business Swedens verksamhet.

Om regeringen behåller den nuvarande formen rekommenderas den bland annat att

  • analysera och tydliggöra vilka offentligrättsliga principer och regler som bör gälla för Business Sweden
  • utarbeta uppföljningsbara mål
  • säkerställa kvaliteten och öka transparensen i redovisningen av Business Swedens statliga uppdrag
  • klargöra vilka av Business Swedens konkurrensfördelar som är motiverade
  • analysera risken att Business Sweden uppbär otillåtet statsstöd
  • utveckla styrningen av Business Swedens försäljningsverksamhet.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?