Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Allmänna arvsfonden bör avvecklas

Allmänna arvsfonden får in mer pengar än den hinner dela ut, samtidigt som kontrollen av de organisationer som ansöker om bidrag är otillräcklig. Riksrevisionen rekommenderar att fonden ersätts med ett mer robust system för hantering av arv efter personer utan arvingar och testamente.

Minneslund på begravningsplats.

Allmänna arvsfonden har de senaste tio åren haft betydligt större intäkter än vad som kunnat delas ut i bidrag till angelägna projekt. Det har lett till att de ansvariga myndigheterna, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen, aldrig behöver väga projektansökningar mot varandra.

Många ansöker därför om – och får – bidrag till projekt med hög bemanning och stora budgetar; över 10 miljoner kronor är inte ovanligt. Riksrevisionen bedömer att detta kraftigt har begränsat effektiviteten och ändamålsenligheten i bidragsgivningen.

– Kombinationen av stora bidrag och låg konkurrens medför risk för att projekt designas för att få bidraget snarare än utifrån från genuina idéer och behov, säger Frida Widmalm, projektledare för granskningen.

Granskningen visar dessutom att risken är stor för att fondens pengar hamnar i händerna på oseriösa eller kriminella aktörer. Säpo och Polismyndigheten har på uppdrag av Riksrevisionen gjort slagningar i register och underrättelsesystem. Slagningarna visar att ekonomisk, organiserad och demokratihotande brottslighet har förekommit, utreds eller misstänks hos personer i organisationer som får pengar för att driva arvsfondsprojekt.

Personer och organisationer bakom de bidragsfinansierade projekten är dessutom kraftigt överrepresenterade i Finanspolisens register över misstänkt penningtvätt. Riksrevisionen har även sett tydliga indikationer på felaktigheter med anställningar och löner samt jävssituationer i flera arvsfondsprojekt.

– Fonden har finansierat många bra projekt som bidragit till högre livskvalitet för till exempel barn och personer med funktionsnedsättning. Men de förhållanden som för hundra år sedan motiverade inrättandet av arvsfonden är inte länge aktuella. Regeringen bör ta fram ett nytt system som är mer robust mot missbruk och oegentligheter, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer i korthet

Regeringen rekommenderas att påbörja en avveckling av Allmänna arvsfonden samt ta fram en ny ordning för att hantera arven efter avlidna utan arvingar eller testamente.

Detta bedöms kunna ta lång tid. Regeringen bör därför även göra följande:

  • Intensifiera arbetet för att myndigheter i sin bidragsgivning inte gynnar ekonomisk, organiserad och demokratihotande brottslighet. Det behövs bland annat lagstiftning som reglerar gemensamma demokrativillkor och större möjligheter till informationsutbyte.
  • Se till att det skapas ett företrädarregister för ideella föreningar som får bidrag, där föreningens styrelseledamöter, firmatecknare och revisorer registreras.
  • Se till att det skapas en central databas som omfattar alla tillgängliga statsbidrag till civilsamhället och de organisationer som fått stöd.

Riksrevisionen lämnar även rekommendationer till Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

Se rapporten för fullständiga rekommendationer.

Allmänna arvsfonden

1928 beslutade riksdagen att ta bort kusiner från arvsordningen. Det ökande antalet arv som därmed skulle sakna arvingar skulle avsättas till en särskild fond, Allmänna arvsfonden. För att arven skulle komma kommande generationer till godo, skulle fondens pengar bekosta uppbyggandet av samhällsinstitutioner för barn och unga. Idag ska fonden främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för målgrupperna barn, ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Under 2022 hade Allmänna arvsfonden intäkter på 1 160 miljoner kronor och 780 miljoner kronor betalades ut i bidrag. Fondens marknadsvärde var då 12,3 miljarder kronor.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?