Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillväxt genom samverkan? – Högskolan och det omgivande samhället (RiR 2005:2)

Riksrevisionen har granskat hur universitetens och högskolornas lagstadgade uppgift att samverka med näringsliv och andra har fungerat ur ett tillväxtperspektiv. Granskningen visar att uppgiften i sig är mycket otydlig och mål saknas för vad som ska åstadkommas. Flera förhållanden hämmar en positiv utveckling. Erfarenheter av samverkan har inget eller lågt meritvärde vid anställningar och befordran. Det är svårt för lärosätena att få till stånd en kommersialisering av forskningsresultaten. Granskningen visar också att regeringens redovisning till riksdagen är mycket allmänt hållen och få konkreta resultat redovisas.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

År 1997 infördes ett tillägg i högskolelagen som innebär att lärosätena även ska samverka med det omgivande samhället. De aktiviteter som genomförs inom ramen för denna samverkansuppgift syftar bland annat till att främja den ekonomiska tillväxten. Riksrevisionen har granskat hur regeringen och lärosätena arbetat för att skapa en samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället som främjar tillväxten. Riksrevisionens slutsatser är att:

  • regeringen och lärosätena inte har lyckats skapa de förutsättningar som krävs för en tillväxtfrämjande samverkan. Granskningen visar att det finns en rad förhållanden som hämmar utvecklingen av högskolans samverkan med närings- och arbetslivet. Ett sådant är att innebörden av uppgiften att samverka i sig är mycket oklar. Erfarenheter av samverkan tillmäts också ringa vikt i det akademiska meriteringssystemet och det har varit svårt för lärosätena att främja kommersialisering av forskningsresultat.
  • regeringens redovisning till riksdagen av hur samverkan har utvecklats har inte varit tydligt och konkret.

Det är angeläget att högskolans uppgift att samverka förtydligas. Riksrevisionens rekommenderar därför att regeringen överväger att utarbeta tydliga mål och återrapporteringskrav för samverkansuppgiften. Regeringen bör även vidta åtgärder för att erfarenheter av samverkan ska få genomslag i det akademiska meriteringssystemet samt för att möjligheterna att kommersialisera forskningsresultat ska förbättras

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?