Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppsikt och tillsyn i samhällsplaneringen – intention och praktik (RiR 2005:12)

Efter snart två decennier har vissa grundläggande avsikter med plan- och bygglagen fortfarande inte uppfyllts. Regeringens åtgärder för att styra länsstyrelsens tillsyn och Boverkets uppsikt har inte varit tillräckligt tydliga. Boverkets uppsikt över samhälls- planeringen är väsentligt mindre än vad som förutsattes när lagen infördes. Regeringens information till riksdagen i planfrågor har varit ensidig och inte gett en rättvisande bild av utvecklingen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Genom plan- och bygglagen som trädde i kraft 1987 decentraliserades beslut om planering av markanvändning och byggande till kommunerna. Statens uppgift blev att medverka i den kommunala planeringen genom länsstyrelsernas tillsyn och Boverkets uppsikt. Riksrevisionen har granskat om tillsynen och uppsikten över samhällsplaneringen sker enligt lagstiftningen. Även regeringens styrning av myndigheterna och informationen till riksdagen har granskats. Granskningen visar att centrala inslag i plan- och bygglagen inte har utvecklats som det var tänkt. Länsstyrelsernas tillsyn genomförs inte på det framåtsyftande sätt som avsågs och Boverkets stöd till länsstyrelser och kommuner har minskat. Erfarenheterna från plantillsynen tas inte om hand eller förs vidare till Boverket. Länsstyrelserna har svårt att väga samman olika statliga intressen i enskilda planärenden. Detta kan leda till en utdragen planeingsprocess, onödiga kostnader och sämre kvalitet i planerna. En hög kvalitet i planeringen är viktig för att regeringens och riksdagens mål om god bebyggd miljö m.m. ska uppnås. Boverkets information till regeringen om utvecklingen inom planväsendet har främst handlat om översiktsplanering och de insatser som verket har gjort. Effekterna av insatserna och kvaliteten i planeringen har Boverket däremot inte redovisat. Riksrevisionens bedömning är att det brister i den statliga överblicken över planväsendet. I rapporten ger Riksrevisionen rekommendationer för att förbättra tillsynen. Rekommendationerna syftar också till en effektiv och rättssäker planläggning och planprocess.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?