Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2009 (RiR 2008:30)

Regeringens redovisning av den offentliga sektorns sparande i förhållande till överskottsmålet på 1 procent av BNP är svårtolkad. 

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter









Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2009. Ramverket består av kvantifierade mål och restriktioner som överskottsmålet, utgiftstaket och det kommunala balanskravet, samt regler för beredningsprocessen i Regeringskansliet och beslutsprocessen i riksdagen. Det finanspolitiska ramverket har en central roll för att säkerställa en långsiktigt hållbar finanspolitik.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen förbättrat sin redovisning jämfört med tidigare ekonomiska propositioner, men uppföljningen av överskottsmålet är fortfarande otydlig. Redovisningen är betydligt svagare än för utgiftstaket där preciserade bedömningar av budgeteringsmarginalen presenteras. För överskottsmålet anges inga preciserade bedömningar av målavvikelsens storlek.

Granskningen visar också att redovisningen av regeringens bedömning av potentiell BNP fortfarande är mycket knapphändig och att budgeteffekterna av regeringens förslag redovisas på ett svårtillgängligt sätt. Riksrevisionen menar vidare att det utgiftsutrymme som skapas 2009–2011 till följd av Vägverkets och Banverkets extra amortering 2008 av lån i Riksgäldskontoret borde ha föranlett en nedjustering av utgiftstaket för att bibehålla takets stramhet i förhållande till överskottsmålet.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?