Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om systemet av myndigheter och andra aktörer som hanterar ekonomisk kompensation på grund av brott är effektivt, och
om det överensstämmer med brottsutsatta människors behov. Granskningen omfattade även den styrning som regeringen utövar inom området.

Granskningen visade att regeringen inte styrt myndigheterna tillräckligt och inte redovisat en fullständig bild av verksamheten. Regeringen saknade också en helhetssyn på processen för att hantera ekonomisk kompensation till brottsutsatta. Granskningen visade att de ansvariga myndigheternas hantering av brottsskadestånd inte var effektiv. Processen för att få ut utdömda skadestånd var inte ändamålsenlig och de ansvariga myndigheterna samverkade inte tillräckligt.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att utveckla styrningen och uppföljningen av hanteringen av brottsskadestånd och att låta Brottsoffermyndigheten underrätta Kronofogden när utbetalning av brottsskadeersättning verkställts.

De ansvariga myndigheterna rekommenderades bland annat att utveckla sin administration och uppföljning och utveckla informationen till brottsutsatta. Rikspolisstyrelsen borde säkerställa informationskvaliteten och förberedelserna av skadeståndsanspråken.

Efter granskningen

Riksdagen lämnade i december 2012 ett tillkännagivande till regeringen om att den borde redovisa förbättringsåtgärder inom rättsväsendet avseende bemötandet av och stöd till brottsutsatta. Redovisningen skulle särskilt fokusera på åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra informationen till brottsutsatta och öka deras möjligheter att få sina skadeståndskrav tillgodosedda.

På regeringens uppdrag med anledning av tillkännagivandet har Rikspolisstyrelsen tagit fram en handbok om information till brottsutsatta. Man har även tagit fram skriftlig information som vänder sig direkt till brottsutsatta, liksom riktlinjer för hela brottsofferarbetet. Rikspolisstyrelsen har också genomfört en temadag tillsammans med Åklagarmyndigheten och Brottsoffermyndigheten. Syftet var att visa på vikten av att såväl informera brottsoffer om möjlighet till ekonomisk ersättning som att tydliggöra polisens skyldighet att utreda skadeståndsanspråk.

Åklagarmyndigheten har under 2012, i enlighet med Riksrevisionens rekommendation, tagit fram riktlinjer för hanteringen av skadestånd på grund av brott. Brottsoffermyndigheten och Kronofogden har gemensamt tagit fram en rutin i syfte att underlätta för de brottsutsatta. Rutinen innebär att Brottsoffermyndigheten underrättar Kronofogden när brottsskadeersättning betalats ut, utan att involvera den brottsutsatta. Brottsoffermyndigheten har under 2013 satsat särskilt på att informera om brottsskadeersättning till barn.

Regeringen behandlar för närvarande betänkandet En ny brottsskadelag (SOU
2012:26) där bland annat systemet med brottskadeersättning behandlas. I budgetpropositionen för 2014 aviseras en proposition till våren 2014.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?