Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Försvarsmakten är en effektiv och ändamålsenlig resurs för samhället i samband med kriser i fredstid.

Granskningen visade att det var otydligt i vilken utsträckning Försvarsmaktens resurser kunde komma till nytta i samband med fredstida kriser. Osäkerheten innebar dels risk för att det övriga samhället räknade bort Försvarsmakten som stödresurs och dels att det kunde skapas en övertro på Försvarsmaktens möjligheter att ge stöd vid fredstida kriser. Vidare visade granskningen att Försvarsmakten inte prioriterade samverkan med det övriga samhället tillräckligt och att det rådde otydlighet inom Försvarsmakten kring uppgiften att ge stöd till samhället.

Granskningen visade också att regeringen, samtidigt som den poängterat att Försvarsmakten var en viktig resurs, inte varit tillräckligt tydlig med vad uppgiften innebar och vilket ansvar Försvarsmakten hade.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att förtydliga Försvarsmaktens uppgift att lämna stöd till samhället och att följa upp Försvarsmaktens arbete med planer och förberedelser. Vidare borde regeringen säkerställa samverkan mellan Försvarsmakten och övriga samhället.

Försvarsmakten rekommenderades att i sin styrning tydliggöra att hemvärns- och förbandsresurser ska ingå i myndighetens samverkan, att Försvarsmakten bör se över behoven av förberedelser och redogöra för regeringen om detta. Försvarsmakten borde också ge det övriga samhället större insyn i myndighetens möjligheter att bistå och att inkludera samverkan, planering och övning i bedömningen av sin förmåga att bistå samhället.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport redovisade regeringen att den hade gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att främja samverkan mellan Försvarsmakten och civila aktörer. Försvarsmakten inrättar fyra regionala staber från och med 2013. Ett av syftena var att stärka Försvarsmaktens samverkan med och stöd till andra myndigheter. Dessutom framhöll regeringen att förändringen av Försvarsmaktens personalförsörjning skulle förbättra myndighetens möjligheter att bistå samhället. Regeringen avsåg också följa upp Försvarsmaktens hantering av Riksrevisionens rekommendationer.

Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2012 skulle Försvarsmakten samverka med civila myndigheter för att underlätta utformningen av en rationell samverkansstruktur mellan Försvarsmakten och civila myndigheter inför inrättandet av de fyra regionala staberna. Vidare skulle Försvarsmakten i samband med delårsrapport för 2012 redovisa förslag till hur återrapporteringskraven för Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser kunde förtydligas och även redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planerats med anledning av Riksrevisionens rapport.

I samband med behandlingen av regeringens skrivelse lämnade riksdagen i februari 2012 ett tillkännagivande till regeringen med anledning av en följdmotion till skrivelsen. Tillkännagivandet avsåg tre yrkanden som var identiska med Riksrevisionens rekommendationer till regeringen.

Försvarsmakten redovisade i sin delårsrapport för 2012 förslag på hur återrapporteringskraven för insatser för stöd till samhället vid kriser genom samverkan, planering och övningar kan förtydligas. Vidare redovisades vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller avsåg att vidta med anledning av Riksrevisionens rapport. Myndigheten har beslutat att införa fyra militärregioner från och med den första januari 2013, bland annat för att förbättra samverkan vid kriser i samhället. Försvarsmakten har också genomfört möten och seminarier med länsstyrelser för att utveckla samverkan på regional nivå. Försvarsmakten utvecklar också en handbok i samverkan med ett antal civila aktörer.

Enligt regleringsbrevet för 2013 ska Försvarsmakten samverka med övriga myndigheter för att underlätta utformningen av rationell samverkansstruktur avseende krisberedskap och totalförsvar. Försvarsmakten ska också redovisa genomförda stödinsatser till samhället avseende förmåga och resurser samt relaterade kostnader uppdelade mellan relevanta lagar och förordningar. Försvarsmakten ska även vidareutveckla metoderna för sin återredovisning av planering, uppföljning och övning.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?