Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för ett samordnat och effektivt resursutnyttjande av svenska bidrag till internationella insatser. Granskningen inriktades främst på regeringens hantering, men inbegrep även myndigheterna Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Sida, Myndigheten för samhällskydd och beredskap samt Rikspolisstyrelsen.

Granskningen visade att regeringen inte hade konkretiserat övergripande mål och motiv för verksamheten. Det fick till följd att det var otydligt vad svenska bidrag förväntades uppnå och mot vilka kriterier det svenska engagemanget skulle värderas. De totala kostnaderna för verksamheten redovisades inte. Det berodde dels på att flera anslag och anslagsposter användes för de civila insatserna och dels på att regeringen använde särkostnadsmodellen för de militära insatserna. Granskningen visade också att regeringen inte förtydligat vad centrala samverkansbegrepp innebar i praktiken och att det varken fanns någon ändamålsenlig struktur för samverkan eller samsyn kring hur arbetet skulle bedrivas. Därtill styrde regeringen myndigheterna i parallella processer med delvis motstridiga signaler.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att konkretisera mål och motiv för svenska bidrag till internationella insatser och förbättra redovisningen till riksdagen samt att informera riksdagen om totala kostnader för svenska bidrag. Regeringen borde också tydliggöra såväl resurstilldelning som kostnader för det svenska engagemanget. När det gäller de militära bidragen borde regeringen överväga vilken roll särkostnadsmodellen spelar i samband med riksdagsbeslut inför svenskt deltagande i internationella insatser, då modellen endast visar en del av de totala kostnaderna. Regeringen borde också klargöra när och hur samverkan mellan svenska aktörer ska bedrivas, pröva andra samverkansmodeller och pröva Folke Bernadotteakademins uppdrag.

Efter granskningen

Det har genomförts en rad förändringar i linje med flera av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Regeringen har förbättrat redovisning till riksdagen av bidragens inriktning, omfattning, mål och förväntade resultat och infört en mer ensad styrning och finansiering av myndigheter som bidrar med personal. Regeringen har också aviserat att arbetet med att tydliggöra inriktningen samt roller och ansvar för civil krishantering kommer att fortsätta under 2013. Detta arbete förväntas bland annat resultera i en särskild skrivelse, förtydliganden vad gäller samverkan mellan berörda myndigheter och en ny instruktion för Folke Bernadotteakademin. När det gäller samordning har regeringen inför 2013 även uttalat att den vill se en tydligare koppling mellan deltagande i krishantering och utvecklingssamarbete. Riksrevisionens iakttagelser om svårigheterna att få fram totala kostnader för militära truppbidrag och förslaget att pröva särkostnadsmodellens ändamålsenlighet har dock inte resulterat i några större förändringar.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?