Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat transparensen och tydligheten i regeringens redovisning av finanspolitiken i budgetpropositionen för 2013. Granskningen inriktades på redovisningen av finanspolitikens konjunktureffekter och budgeteffekter samt på redovisningen av regeringens syn på Europeiska kommissionens rekommendation om ökad stabilitet på bostads- och bolånemarknaden.

Vad avser redovisningen av finanspolitikens konjunktureffekter visade granskningen att stora skillnader i förhållande till den ekonomiska vårpropositionen inte kommenterades av regeringen. Tolkningen av skillnaderna försvårades av att redovisningen av posten "Övrigt" i tabellen Indikatorer för impuls på efterfrågan var summarisk. Granskningen visade vidare att regeringen hade utvecklat sin redovisning av budgeteffekter.

Granskningen visade också att redovisningen enligt Europeiska kommissionens rekommendationer utgick från finansiell stabilitet, utan att uppmärksamma att en korrigering av obalanserna kan ha effekter på tillväxt och sysselsättning utan att hota den finansiella stabiliteten.

Regeringen rekommenderades att förklara stora skillnader i bedömningen av finanspolitikens konjunktureffekter mellan budgetpropositionen och vårpropositionen, att i kvantitativa termer redovisa effekterna av att offentliga inkomster har en starkare koppling till tillväxten än utgifter samt att förtydliga innebörden av den ospecificerade posten "Övrigt".

Regeringen borde också ytterligare tydliggöra sambanden mellan olika delar av budgeten genom bättre hänvisningar samt öka jämförbarheten mellan tabeller genom att använda samma enheter vid redovisning av samma uppgifter i olika tabeller.

Regeringen rekommenderades också att närmare analysera och att tydligare redovisa de svenska makroekonomiska obalanser och sammankopplade risker som Europeiska kommissionen identifierat.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten angav regeringen sin avsikt att fördjupa redovisningen av det finansiella och strukturella sparandets konjunktureffekter, men utan att dela upp den ovan nämnda posten "Övrigt". Vidare avsåg regeringen att förtydliga redovisningen i budgetpropositionen vad avser hänvisningar mellan olika avsnitt och tabeller liksom utformningen av tabeller.

Regeringen konstaterade att Europeiska kommissionens rekommendation inte är bindande och att regeringen enligt den ordning som råder huvudsakligen redovisar sin syn på rekommendationerna i annat sammanhang. Regeringen påpekade vidare att den behandlar Europeiska kommissionens rekommendationer på flera olika platser i budgeten.

I senare budgetpropositioner har regeringen i viss mån utvecklat beskrivningen av posten "Övrigt". I redovisningen av sin syn på Europeiska kommissionens rekommendationer framhåller regeringen i budgetpropositionen för 2015 åter att dessa inte är bindande och att information om regeringens bedömningar framgår på andra platser i propositionen. Hänvisningar i texten mellan budgetens olika avsnitt har utvecklats.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?