Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat statens insatser för en fungerande överföring av el från kraftkällor som producerar el till elanvändare. Granskningen innefattade bland annat styrningen av Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

Granskningen visade att överföringskapaciteten i det svenska stamnätet var otillräcklig och att en långsam tillståndsprocess försenade investeringar i stamnätet. Vidare hade regeringens styrning av Svenska kraftnät varit passiv. Det saknades bland annat underlag från regeringen med analyser av avkastningskravet i förhållande till tariffernas utveckling. Vidare saknades energipolitiska och näringspolitiska mål samt analyser utifrån att Svenska kraftnät bedriver en monopolverksamhet.

Granskningen visade också att Energimarknadsinspektionen hade bedrivit en begränsad tillsyn över elöverföringen och att riksdagen fått bristfällig information från regeringen om investeringar i stamnätet 1996–2012.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att mer aktivt följa Svenska kraftnäts stamnätsinvesteringar och att utveckla begreppet affärsmässighet i relation till Svenska kraftnäts uppdrag, bland annat genom att pröva hur funktionellt begreppet är i styrningen och om det finns andra möjligheter att säkerställa den nödvändiga kostnadseffektiviteten i verksamheten. Vidare borde regeringen skriftligt redogöra för sina analyser och motiv till avkastningskrav och utdelningspolicy för Svenska kraftnät.

Regeringen borde också ge ansvariga myndigheter i uppdrag att utreda möjligheterna till en snabbare tillståndsprocess för stamnätskoncessioner och verka för att Energimarknadsinspektionen i ökad utsträckning utförde en myndighetsinitierad och nationellt täckande tillsyn av leveranskvaliteten för överföring av el.

Regeringen borde slutligen förbättra informationen till riksdagen om de investeringar som Svenska kraftnät gör.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten delade regeringen Riksrevisionens bedömning att Svenska kraftnäts investeringar i stamnätet aktivt borde följas av regeringen och regeringen konstaterade även att det finns ett stort uppdämt behov av ny- och reinvesteringar. Regeringen avsåg att följa stamnätsutbyggnaden aktivt.

Beträffande Svenska kraftnäts ekonomiska mål framhöll regeringen att den under de senaste åren hade initierat en allmänt förbättrad myndighetsstyrning inkluderande en översyn av Svenska kraftnäts ekonomiska mål. I affärsverkets regleringsbrev för 2014 har också delvis nya ekonomiska mål formulerats.

Beträffande Energimarknadsinspektionens tillsyn avsåg regeringen att fortsättningsvis verka för en ändamålsenlig balans mellan indikationsstyrd och förebyggande tillsyn över leveranskvaliteten. Några konkreta åtgärder har dock inte vidtagits.

Mot bakgrund av att de väsentligt ökande investeringsvolymerna hos Svenska kraftnät ställer ökade krav på planering, uppföljning och kontroll i verksamheten har regeringen i regleringsbrevet för 2012 uppdragit åt Svenska kraftnät att fortsättningsvis redovisa en utvecklad investerings- och finansieringsplan. Enligt bland annat budgetpropositionen för 2015 avser regeringen att fortsätta arbetet med utvecklad information och återkoppling till riksdagen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?