Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens övergripande bedömning att lotstjänsten sannolikt inte i tillräcklig utsträckning bidrog till att effektivt etablera nyanlända på arbetsmarknaden. Regeringen instämde även i flera av de förklaringar som Riksrevisionen framförde om varför det fanns brister i förutsättningar för tjänsten och dess genomförande. Vidare redovisades i skrivelsen att regeringen i budgetpropositionen för 2015 aviserat avskaffande av systemet med etableringslotsar, samt att de avser genomföra en översyn av rätten till etableringslots i syfte att tjänsten från och med den 1 januari 2016 ska vara en behovsprövad insats. Avseende rekommendationen att regeringen borde redogöra för hur effekter av framtida arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska kunna utvärderas, ansåg regeringen att det finns många olika metoder och avvägningar att ta hänsyn till. Vidare framhölls den utvärdering av etableringsuppdraget som Stockholms universitet genomfört. Regeringen ansåg vidare att Riksrevisionens granskning är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla och anpassa etableringsuppdraget. Regeringen ansåg Riksrevisionens rapport som slutbehandlad genom skrivelsen.

Arbetsmarknadsutskottet delade Riksrevisionens och regeringens uppfattning att det fanns brister i systemet med etableringslotsar och att etableringsuppdraget inte fungerat tillfredsställande. Utskottet välkomnade regeringens påbörjade insatser för att förbättra nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Utskottet konstaterade vidare att regeringen bedrev ett aktivt och målmedvetet arbete som låg väl i linje med vad som framförts av Riksrevisionen. Således fann utskottet inga skäl för riksdagen att göra några tillkännagivanden. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag att avslå motionsyrkandena och lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Regeringens och myndighetens åtgärder

I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att man ville avskaffa systemet med etableringslotsar och att man avsåg att genomföra en översyn av rätten till etableringslots i syfte att tjänsten från och med den 1 januari 2016 skulle göras om till en behovsprövad insats. Därutöver skulle översynen resultera i förslag för att avskaffa etableringslotsarna.

Arbetsförmedlingen hade dock redan i februari 2015 beslutat att avsluta tjänsten etableringslots. Myndigheten kunde nämligen inte längre garantera tjänstens kvalitet. I beslutet uppgav Arbetsförmedlingen att det under de senaste månaderna hade skett en eskalering avseende klagomål som avsåg oegentligheter och brottslig verksamhet inom tjänsten etableringslots. Vidare uppgav myndigheten att det hade uppstått en säkerhetsproblematik, både bland de nyanlända som hade en lots samt Arbetsförmedlingens personal. Beslutet att avsluta lotstjänsten innebar att samtliga kontrakterade leverantörers avtal sades upp och att Arbetsförmedlingen fick vidta åtgärder för att på andra sätt ge arbetssökande det stöd som rätten till etableringslots avsåg att tillhandahålla.

Senare under året, i maj 2015, presenterades departementspromemorian Avskaffande av systemet med etableringslotsar. I promemorian föreslogs att kravet att Arbetsförmedlingen, enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, ska tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots skulle upphöra att gälla den 1 januari 2016. Avskaffandet av etableringslotsar motiverades av de iakttagelser Riksrevisionens granskning bidragit med samt de problem som Arbetsförmedlingen själva belyst. De brister som uppdagats ansågs vara så allvarliga att det inte bedömdes vara ändamålsenligt att behålla systemet med etableringslotsar. I promemorian framfördes även att en betydande del av medlen för etableringsinsatser använts på etableringslotsar och att det framgent är viktigt att resurserna används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att nyanlända ska få stöd i sin arbetsmarknadsetablering. Bedömningen var vidare att det inte fanns något behov av någon särskild insats som ersatte tjänsten etableringslots. Anledningen var att insatsens omfattning i etableringsplanen varit begränsad samt att Arbetsförmedlingen har flera andra insatser till sitt förfogande som kan användas i syftet.

I oktober 2015 presenterade regeringen propositionen Avskaffande av systemet med etableringslotsar med förslaget att etableringslotsarna skulle avskaffas. Det förslag regeringen lämnade överensstämde med förslaget i departementspromemorian. Vidare var det en övervägande majoritet av remissinstanserna som tillstrykte, ställde sig positiva eller inte hade några invändningar mot förslaget.

Arbetsmarknadsutskottet tillstyrkte i sitt betänkande propositionen, och samtliga motionsförslag som behandlats avströks. Utskottet stödde därmed regeringens förslag om att avskaffa systemet med etableringslotsar och menade att förslaget var väl motiverat eftersom systemet inte hade fungerat ändamålsenligt och effektivt. Riksdagen antog regeringens förslag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, och därmed biföll riksdagen propositionen.

Den 1 januari 2016 trädde ändringar i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i kraft. Lagändringarna innebar att etableringslotsarna avskaffades.

Avslutande bedömning och kommentarer

Både regeringen och riksdagen framförde att frågorna som Riksrevisionen belyst i granskningen var viktiga samt att granskningen utgjorde ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla och anpassa etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen vidtog kraftiga åtgärder efter att de genomfört en egen översyn av insatsen vilket resulterade i att de avslutade tjänsten etableringslots. Arbetsförmedlingen kan således anses ha hanterat de rekommendationer som Riksrevisionen lämnade, vilka avsåg att stärka förutsättningarna för att göra välinformerade val av lots samt att framför allt förstärka kvalitetssäkringen. Regeringen motiverade sitt lagändringsförslag med Riksrevisionens rapport, och lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2016. Utöver att renodla tjänsten rekommenderades regeringen i rapporten att analysera hur man tillgodoser nyanländas behov av socialt stöd samt redogöra för hur utvärdering av åtgärdernas effekter kan möjliggöras. Avseende dessa rekommendationer har regeringen inte vidtagit några specifika åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?