Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Styrning och uppföljning

Sammantaget kan Riksrevisionen konstatera att regeringens styrning och uppföljningav de regionala projektmedlen inte är utformad på ett sätt så att den svarar upp motriksdagens grundläggande krav på offentlig förvaltning.

För att åtgärda bristerna rekommenderar Riksrevisionen regeringen att:

  • klargöra villkorsbeslutets status i syfte att likrikta de olika tolkningar som görs avhuruvida medel från anslag 1:1 får användas till uppdrag och återrapporteringskrav
  • tydliggöra i vilken utsträckning de olika kommunala aktörerna får medfinansieraprojekt med regionala projektmedel utifrån 5 § i förordning (2003:596) om bidragför projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
  • tydligt redovisa motiven till hur medel till regional projektverksamhet fördelas till och inom landets län
  • öka systematiken och skapa tydligare riktlinjer för en mer utförlig ochsammanhållen uppföljning
  • tydligare till riksdagen redovisa projektmedlens resultat i förhållande till deras syften. 

Riksrevisionen kan konstatera att den borttagna möjligheten till automatisktanslagssparande orsakar en ökad administrativ börda inom regionala projektmedel. Fördelen har varit att den finansiella kontrollen över statsbudgeten stärkts. De regionala projektens investeringar påverkas dock av omvärldsfaktorer som projekten inte kan styra. Således skulle en bättre hushållning med projektverksamhetens medel gynnas av möjligheten till ett automatiskt anslagssparande. Riksrevisionen anser därför att regeringen bör väga fördelarna mot nackdelarna med att återinföra ett automatiskt anslagssparande inom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Riksrevisionen rekommenderar Tillväxtverket att:

  • ompröva behovet av rapportering utanför stöd och ärendehanteringssystemet Nyps i syfte att minska administrationen.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?