Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat förvaltningen av det statliga bidraget för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Granskningen omfattade regeringens styrning och uppföljning samt ansvarsförhållanden inom processen för utbetalning av projektmedel.

Granskningen visade att regeringens styrning av den regionala projektverksamheten delvis var otydlig. De regionala aktörerna tolkade också de delar av regleringen som gällde finansiering av projekt på olika sätt. Enligt granskningen var det också svårt att ur regeringens redovisning till riksdagen utläsa hur medlen bidrog till målet för den regionala tillväxtpolitiken. Granskningen visade också att det fanns brister i förvaltningen av de regionala projektmedlen vad gällde ansvarsfördelning mellan staten och de kommunala aktörerna men även vad gällde möjligheten till insyn. Riksrevisionens övergripande slutsats var att regeringens förvaltning av regionala projektmedel inte uppfyllde riksdagens grundläggande krav avseende tydlighet och transparens.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att bland annat öka systematiken i uppföljningen och att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Tillväxtverket och de kommunala aktörerna.

Efter granskningen

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla den regionala projektverksamheten. Regeringen aviserade också en utredning om ett stärkt resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Regeringen instämde därutöver i vikten av en tydlig styrning och redovisade att den inlett en dialog med de berörda aktörerna i syfte att klargöra formerna för att tydliggöra uppdrag och återrapporteringskrav

Regeringen gav i juli 2015 Statskontoret i uppdrag att utreda åtgärder för ett ökat resultatfokus i uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. I sin avrapportering i december 2016 föreslog Statskontoret ett nytt uppföljningssystem för anslaget. Enligt Statskontorets förslag bör Tillväxtverket få ansvar för att bygga upp och förvalta det nya uppföljningssystemet medan Tillväxtanalys bör få i ansvar för att utvärdera effekter. 

I budgetpropositionen för 2017 meddelade regeringen att den genomför en översyn av principerna för fördelningen av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Översynen hade hittills visat att det finns behov av att förändra och förtydliga dels regeringens styrning av medlen, dels befintliga uppföljningssystem. En utgångspunkt vid fördelning av medlen kommer fortsättningsvis att vara indikatorer som mäter gleshet och avstånd, demografi, kompetens, arbetsmarknad, entreprenörskap och företagande, arbetsproduktivitet samt regional dynamik.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?