Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Näringspolitikens effekter – Brister i informationen om statliga satsningar (RiR 2014:26)

Det går idag inte att veta om viktiga delar av de insatser som staten riktar till näringslivet får effekt. Detta beror på att de aktörer som har hand om insatserna inte är skyldiga att lämna ut uppgifter om vilka företag som fått ta del av insatser. Enligt Riksrevisionen bör det systematiskt samlas in och sammanställas uppgifter om alla företag som har fått ta del av någon typ av insats från staten.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Redan 2009 konstaterades att bristen på information gjorde det svårt, och ibland omöjligt, att följa upp och utvärdera vissa näringspolitiska insatser riktade till enskilda företag. Regeringen gav 2010 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att upprätta en databas över företag som fått del av näringspolitiska satsningar. Vid avrapporteringen 2012 konstaterades att det fanns problem med att samla in information från företagen med hänvisning till affärssekretess och arbetsbörda.

Riksrevisionen gör bedömningen att denna brist i information måste lösas. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att tillsammans med Tillväxtanalys utreda möjligheterna att, exempelvis inom regelverket för den officiella statistiken, införa en lagreglerad uppgiftsskyldighet som möjliggör uppföljning och utvärdering av näringspolitiska insatser. Rekommendationer riktas även till de granskade statliga bolagen och de av staten ensamt bildade stiftelserna.

Uppdaterad: 27 mars 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?