Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I rapporten granskas regeringens och Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnäts) styrning mot en säker kraftöverföring till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader. Fokus är den finansiella och verksamhetsmässiga styrningen av Svenska kraftnät och utbyggnaden av stamnätet, mot bakgrund av omställningen mot mer förnybara energislag.

Den samlade slutsatsen är att regeringens styrning av Svenska kraftnät behöver utvecklas och att styrelsens roll i investeringsbesluten delvis är oklar. Bristerna avser utformningen av finansieringsmodellen för Svenska kraftnät samt Svenska kraftnäts uppdrag, styrelsearbete och beslutsunderlag i form av bland annat samhällsekonomiska analyser.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att bland annat se över Svenska kraftnäts kapitalstruktur och ekonomiska mål så att den finansiella styrningen ger incitament till inre effektivitet och prissättning som bidrar till samhällsekonomiskt effektiv lokalisering av elproduktion. Vidare bör regeringen fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser inom elområdet och överväga om en oberoende tredje part ska pröva Svenska kraftnäts samhällsekonomiska analyser samt utreda Svenska kraftnäts del i ansvaret för den långsiktiga effektbalansen.

Riksrevisionen rekommenderar även Svenska kraftnäts styrelse att bland annat genomföra öka uppföljningar och utvärderingar av genomförda investeringsprojekt och använda resultaten för att utveckla och effektivisera verksamheten samt utveckla affärsverkets kompetens vad gäller samhällsekonomiska analyser.

Efter granskningen

Efter granskningen meddelade regeringen i sin skrivelse att den initierat en översyn av den finansiella styrningen av Svenska kraftnät inklusive de ekonomiska mål och värderingsmetod för kapital. Resultatet av översynen skulle presenteras i budgetpropositionen för 2018. I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen dock att resultatet av översynen skulle presenteras i budgetpropositionen för 2019. I budgetpropositionen för 2019 anger regeringen att en översyn av Svenska kraftnäts ekonomiska mål pågår.

I sin skrivelse meddelade regeringen att den avsåg ge Energimarknadsinspektionen ett uppdrag för att identifiera vilka typer av effekter som ska ingå i en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning och föreslog riktlinjer för kvantifiering av dessa effekter. Även förslaget att en oberoende tredje part ska pröva de samhällsekonomiska analyserna skulle analyseras. Regeringen avsåg även att ge Svenska kraftnät ett uppdrag att regelbundet genomföra en långsiktig bedömning av kraftbalansen samt att fortsätta sitt utvecklingsarbete gällande styrelsens roll. Regeringen meddelade i årsredovisningen för staten 2016 att de avsåg att följa upp Svenska kraftnäts styrelses hantering av Riksrevisionens rekommendationer.

Riksdagen lämnade två tillkännagivanden för regeringen i samband med regeringens skrivelse. Riksdagen ansåg att regeringen borde utreda behovet av att även en fristående aktör utför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar, och återkomma till riksdagen. Riksdagen ansåg även att Svenska kraftnäts uppdrag gällande analys av effektsituationen borde breddas med ett kompletterande återkommande uppdrag där man även ser på effektsituationen på några års sikt och där såväl Sveriges som de närmaste grannländernas situation beaktas.

I budgetpropositionen för 2018 redovisade regeringen att den lagt in ett återrapporteringskrav i Svenska kraftnäts regleringsbrev för 2018 om att den rapportering som följer av Svenska kraftnäts instruktion även ska inkludera en bedömning av förutsättningarna för att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen. Regeringen kompletterade i juni 2018 det uppdrag om effektbalansen som Svenska kraftnät har enligt sin instruktion, att även inkludera en bedömning av förutsättningarna för att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 augusti 2018. Regeringen ansåg därmed att riksdagens tillkännagivande om återkommande effektanalyser var tillgodosett och slutbehandlat och utskottet gjorde samma bedömning.

När det gäller utredningen rörande samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar har Energimarknadsinspektionen nu redovisat sitt uppdrag. I rapporten föreslås att ett krav införs på att samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar ska finnas med när en ansökan om nätkoncession för stamnätsledningar lämnas in, och att nätkoncession endast får meddelas om anläggningen är samhällsekonomiskt lönsam. En lönsamhetsbedömning ska ingå i en ansökan om nätkoncession och denna bedömning ska vara granskad av en fristående aktör. Rapporten är remitterad. I budgetpropositionen för 2019 skriver regeringen att den förnärvarande bereds inom Regeringskansliet och att tillkännagivandet därmed ännu inte är slutbehandlat.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?