Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat Årsredovisning för staten 2015. Årsredovisningen är en skrivelse som enligt budgetlagen (2011:203) bland annat ska innehålla en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallen på samtliga anslag och inkomsttitlar samt en balans- och resultaträkning. Årsredovisningen lämnas av regeringen och bidrar till att riksdagen kan utöva sin finans- och kontrollmakt såsom den beskrivs i regeringsformen.

I granskningen drogs slutsatsen att utgiftstakets roll som stödjare av överskottsmålet allvarligt har försvagats. Riksrevisionen ansåg också att regeringens beslut om tidigare­läggning av utgifter från 2016 till 2015 i praktiken innebar en ändring av utgiftstaket. Här menade Riksrevisionen att det går att diskutera lämpligheten i att regeringen beslutar att flytta utgifter mellan budgetåren utan riksdagens godkännande. Vidare borde förändringen av det finansiella sparandet mellan budget och utfall redovisats tydligare.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att i sin svarsskrivelse till riksdagen förklara om och hur utgiftstaket fortfarande kan ses som en stöttepelare till överskottsmålet. Regeringen rekommenderades också att i kommande årsredovisningar mer utförligt förklara varför det finansiella sparandet utvecklas annorlunda än i den beslutade budgeten samt beskriva vilka inkomster och utgifter av engångskaraktär som frånräknats i kalkylen av det strukturella sparandet.

Efter granskningen

Regeringen behandlade granskningen i skrivelse 2016/17:36. Regeringen ansåg att utgiftstakets nivå bör understödja uppfyllandet av överskottsmålet men att fastställandet av utgiftstakets nivå är ett politiskt beslut som inte kan reduceras till en beräkning enligt en i förväg bestämd formel. Regeringen anförde att ett utrymme under utgiftstaket i sig inte betyder att det finns ett utrymme att öka de takbegränsade utgifterna utan utgifts­ökningar måste stämmas av mot överskottsmålet och de inkomstförstärkningar som kan komma att krävas. I frågan om tidigareläggning av utgifter ansåg regeringen sig ha agerat inom budgetlagens bestämmelser och de regelverk som styr transfereringarna.

Regeringen instämde i behovet av att mer utförligt redovisa avvikelser från den beslutade budgeten och att redovisa de engångseffekter som beaktats i omvandlingen från finansiellt till strukturellt sparande. Regeringen avsåg att fortsätta arbetet med att, inom ramen för budgetlagens bestämmelser, löpande förtydliga och förbättra transparensen i redovisningen.

Granskningsrapporten riksdagsbehandlades i bet. 2016/17:FiU15. Utskottet välkomnade regeringens ambition att förtydliga redovisningen och förbättra transparensen i årsredovisningen. Utskottet konstaterade att tillvägagångssättet vid tidigareläggningen av utgifter inte strider mot budgetlagen men betonade att det vore önskvärt med en redovisning av de avvägningar som låg bakom valet av åtgärder. Granskningsrapporten lades till handlingarna (rskr 2016/17:147).

I årsredovisningen för staten 2016 har regeringen förtydligat redovisningen i linje med Riksrevisionens rekommendationer.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?