Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet. Granskningen fokuserade på bredbandsutbyggnaden i förhållande till det bredbandspolitiska målet, marknadsaktörernas förutsättningar för att tillhandahålla bredband och det statliga bredbandsstödets utformning. Myndigheter som berördes av granskningen var Post- och telestyrelsen (PTS), MSB, Tillväxtverket, Statens jordbruksverk och Konkurrensverket.

Riksrevisionens granskning visade att det finns en god bredbandstäckning men att det var en ojämn tillgång till bredband med snabb överföringshastighet mellan stad och land. Granskningen visade även att det fanns bristande förutsättningar för marknadsaktörerna att tillhandahålla bredband, att ansvariga myndigheter inte fullt ut förmått komma till rätta med de hinder som marknadsaktörerna upplever och att skilda intressen mellan de olika aktörerna på bredbandsmarknaden leder till friktion och målkonflikter. Slutligen visade granskningen att det fanns risk för att statligt bredbandsstöd har gått till kommersiellt attraktiva områden. Riksrevisionens övergripande slutsats var att bredbandsutbyggnaden har varit framgångsrik, men att det kvarstår utmaningar för att nå det bredbandspolitiska målet. För att nå riksdagens och regeringens mål krävs det fler kompensatoriska insatser och att de olika aktörerna intensifierar sitt samarbete.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att överväga att uppdra åt PTS att samverka med Konkurrensverket och SKL för att ta fram nya principer för bredbandsutbyggnad, med syfte att uppnå riksdagens och regeringens bredbandsmål. Riksrevisionen rekommenderade även regeringen att se över bredbandsstödet för att säkerställa att stödet enbart tillfaller hushåll och företag som inte finns i kommersiellt attraktiva områden samt uppdra åt Konkurrensverket att analysera om det finns konkurrensproblem på bredbandsmarknaden. Riksrevisionen rekommenderade PTS att i den marknadsanalys som myndigheten arbetade med inför 2018 särskilt analysera om bredbandsmarknaderna också bör avgränsas lokalt.

Efter granskningen

I sin skrivelse till riksdagen, med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport, skriver regeringen att den har tillgodosett Riksrevisionens första och andra rekommendation, det vill säga uppdra åt PTS att ta fram nya principer för kommuner som vägledning för utbyggnad och konkurrens samt gett PTS i uppdrag att se över modellen för stödgivning. Regeringen avsåg inte att vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens övriga rekommendationer och såg därmed Riksrevisionens rapport som slutbehandlad.

I samband med behandlingen av regeringens skrivelse skriver trafikutskottet att man välkomnar Riksrevisionens granskning och att de iakttagelser som lämnats är väl omhändertagna genom vidtagna åtgärder. Utskottet skriver vidare att det med stort intresse ser fram emot utfallet av det arbete som pågår med att utforma en ny och mer ändamålsenlig modell för det statliga stödet till den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Sedan Riksrevisionens granskning publicerades har regeringen vidtagit flera åtgärder i syfte att uppnå det bredbandspolitiska målet, verka för fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygd och utveckla det statliga bredbandsstödet.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?