Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat effekterna av Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning. Granskningen omfattade Arbetsförmedlingen. Granskningen visade bland annat att arbetssökande som deltar i insatsen får lägre framtida arbetsinkomster jämfört med andra arbetssökande, vilket talar för att insatsen inte är effektiv. För dem som högst har en förgymnasial utbildning eller som är utomeuropeiskt födda är effekten dock positiv. Granskningen visade också att det kan finnas inriktningar av Förberedande och orienterande utbildning som fungerar bra.

Riksrevisionen rekommenderade Arbetsförmedlingen att använda insatsen mer restriktivt. Eftersom granskningen visade att det finns stora variationer i hur väl olika inriktningar av insatsen fungerar rekommenderades Arbetsförmedlingen att öka förutsättningarna för utvärderingar av dessa olika inriktningar. Riksrevisionen efterfrågade även mer kunskap om hur olika kedjor av insatser fungerar samt tydligare och mer transparent redovisning av kostnaderna för Förberedande och orienterande utbildning.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten framhöll regeringen att granskningen är ett viktigt bidrag till det utvecklingsarbete som pågår inom Arbetsförmedlingen. Regeringen påtalade att det är viktigt att Arbetsförmedlingen beaktar och i möjligaste mån tar tillvara den effektiviseringspotential som Riksrevisionen identifierat. Regeringen skrev även in i regleringsbrevet att Arbetsförmedlingen ska redogöra för sina insatser för att förbättra uppföljningen av Förberedande och orienterande utbildning samt vilka åtgärder som vidtagits för att använda Arbetsmarknadsutbildning och Förberedande och orienterande utbildning på ett effektivare sätt för kvinnor och män. Regeringen uttryckte att de fortsatt noga kommer följa Arbetsförmedlingens arbete. Regeringen ansåg Riksrevisionens rapport som slutbehandlad genom skrivelsen.

Utskottet föreslog i betänkandet att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avslog de motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet instämde huvudsakligen i problembeskrivningen och de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat. Riksdagen biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut och lade regeringens skrivelse till handlingarna.

Arbetsförmedlingen delade i stort Riksrevisionens slutsatser, särskilt vad avsåg möjligheterna till uppföljning samt att stärka kunskapen om insatsen. Arbetsförmedlingen beskriver i återrapporteringen till regeringen hur myndigheten arbetar för förbättrade möjligheter att följa upp Förberedande och orienterande utbildning. De konstaterade att åtgärder på flera nivåer inom myndigheten behöver genomföras och de arbetar utifrån fyra områden: tillämpning av regelverket; upphandling och uppföljning av resultat av insatsen; IT-och systemutveckling; fördjupad kunskap om effekter av Förberedande och orienterande utbildning.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?