Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Exportkontrollen av krigsmateriel (RiR 2017:2)

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har ett i stort sett fungerande arbetssätt, men det finns ett visst utrymme för förbättringar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Exportkontrollen av krigsmateriel ska säkerställa att export endast sker till länder som är acceptabla ur ett svenskt perspektiv och att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden på området. Riksrevisionen har granskat om exportkontrollen bedrivs på ett effektivt sätt och fungerar som det är tänkt.

Granskningen har inriktats på några aspekter som är viktiga för att exportkontrollen ska bedrivas effektivt, till exempel dokumenterade rutiner och dokumentation i ärenden. Det har inte ingått i granskningen att pröva riktigheten i besluten eller bedöma exportkontrollens effekter.

Granskningen visar att Inspektionen för strategiska produkter (ISP), som genomför exportkontrollen, förefaller ha ett fungerande arbetssätt. I regel framgår det även av dokumentationen i ärenden vilka aspekter som varit viktiga för myndighetens beslut. Däremot saknas till stor del skriftliga rutiner för handläggningen av krigsmaterielärenden, och dokumentationen i enskilda ärenden är enligt Riksrevisionens bedömning inte alltid tillräcklig. Det medför risker när det gäller kvalitet och kontinuitet i besluten, framför allt eftersom ISP är en liten myndighet och därmed beroende av kompetensen hos ett fåtal nyckelpersoner. Granskningen visar även att regeringen inte i tillräcklig utsträckning tydliggjort hur regelverken på området ska tillämpas.

Riksrevisionen anser att ISP bör förbättra sina rutiner och sin dokumentation. Regeringen bör se till att det utreds hur regelverken på området förhåller sig till varandra.

Sammanfattning på engelska

Export controls on military equipment

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?