Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat omvandlingen av Kiruna och Malmberget. LKAB beslöt 2008 att anlägga nya gruvnivåer i Kiruna och Malmberget. Brytningen orsakar markdeformationer som gör att Malmberget och delar av Kiruna flyttas. Granskningens syfte var att bedöma om regeringens och LKAB:s planering av gruvnivåerna beaktade ansvarsfördelning och risker på så sätt att en god värdeutveckling för innehavet i LKAB kunde säkerställas och de samhällsekonomiska effekterna bedömas.

Granskningen visade att LKAB:s kalkyler och riskanalyser inte var utvecklade nog för att det skulle vara möjligt att bedöma investeringens konsekvenser. Regeringen gav inte heller LKAB eller övriga parter ändamålsenliga spelregler för samhällsomvandlingen. Varken de samhällsekonomiska effekterna, gränsen för bolagets affärsmässiga åtagande eller ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och bolag klargjordes. Regeringens redogörelser gav inte riksdagen tillräcklig insyn i planeringen.

Riksrevisionen riktade flera rekommendationer till regeringen och till LKAB. I det aktuella fallet rekommenderades regeringen att klargöra gränserna för LKAB:s uppdrag inför övriga parter och i relation till övriga offentliga åtaganden, att samordna rollen som ägare med ansvar inom övriga politikområden och att redovisa en tydlig bild till riksdagen. Regeringen rekommenderades att i dylika händelser genomföra ”second opinions” av statliga bolags kalkyler och en rättslig analys av befintlig lagstiftning. Regeringen rekommenderades att låta genomföra samhällsekonomiska analyser och att ge ansvaret för sådana analyser vid koncessionsansökningar till en myndighet. Riksrevisionen rekommenderade LKAB:s styrelse att ta ett tydligare ansvar för utformningen av beslutsunderlag, ta tidiga initiativ till ägarsamordning och säkerställa att internationella branschstandarder för finansiell rapportering efterlevs.

Efter granskningen

Regeringen instämde i sin skrivelse efter granskningen i merparten av Riksrevisionens iakttagelser men framhöll att det investeringsbeslut som lett till samhällsomvandlingen fattats av LKAB. Regeringen besvarade rekommendationerna och avsåg att vidta åtgärder för en förbättrad och fortlöpande återrapportering av ansvarsförhållanden och risker i samhällsomvandlingen till riksdagen. En särskild redogörelse har med hänvisning till granskningen gjorts i regeringens redogörelse för företag med statligt ägande för 2019.

Regeringen var i sin skrivelse efter granskningen tveksam till att införa ordningar om ”second opinions” och samhällsekonomiska analyser. Angående det första hänvisade man till risken för otydlig ansvarsfördelning mellan styrelse och ägare. För det andra ansåg regeringen att det är svårt att på förhand avgöra vilka analyser som bör genomföras och att koncessionsansökningar sällan sker så nära samhällen. Vidare ansågs varken rättslig analys eller ytterligare samordning vara nödvändig. Däremot noterade regeringen att en fastare struktur för dialog kan behöva övervägas inför framtida projekt. LKAB:s styrelse svarade i regeringens skrivelse att beslutsunderlagen har utvecklats sedan den tid som granskningen omfattar.

I sitt betänkande välkomnade näringsutskottet regeringens svar om förbättrad rapportering. Utskottet noterade att den behandling som skett i interpellationer och skriftliga frågor fyller en viktig konstitutionell funktion men inte kan ersätta fortlöpande återrapportering. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna. Riksdagen har senare avslagit en motion om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att utse en särskild utredare för samhällsomvandlingen. Näringsutskottet hänvisade i sitt ställningstagande till vad regeringen anfört om en fastare struktur för dialog för framtida projekt.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?