Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Skatteutgifter är stöd till hushåll och företag på budgetens inkomstsida, och de uppstår till följd av särregler i skattelagstiftningen. För att kunna avgöra om en särregel ger upphov till en skatteutgift, och till vilket belopp skatteutgiften uppgår, måste det finnas en jämförelsenorm för skattesystemet. Det är i avvikelsen mellan jämförelsenormen och skattereglerna som skatteutgiften uppstår. Ett syfte med skatteutgiftsredovisningen är att synliggöra stöd på budgetens inkomstsida då dessa helt eller delvis kan ha samma funktion som stöd på budgetens utgiftssida.

Riksrevisionens granskning omfattade regeringens skatteutgiftsredovisning som lämnas i skrivelsen Redovisning av skatteutgifter i samband med den ekonomiska vårpropositionen.

Granskningen visade att redovisningen av nya skatteutgifter är i linje med krav som är uppställda av riksdagen. Granskningen visade också att jämförelsenormen kunde förtydligas och att redovisningen inte levde upp till kraven på att skatteutgifter bör kunna prövas på motsvarande sätt som utgifter på anslag avseende revideringar av prognoser samt skatteutgifternas koppling till målen för utgiftsområden.

Riksrevisionen lämnade tre rekommendationer till regeringen. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att redovisa och förklara väsentliga förändringar av skatteutgiftsprognoserna. Regeringen rekommenderades även att motivera varför skatteutgifter väljs i stället för stöd på budgetens utgiftssida och att utveckla redovisningen av skatteutgifter på utgiftsområde så att skatteutgifterna ingår i redovisningen av hur verksamheten utvecklats i förhållande till de av riksdagen beslutade målen.

Efter granskningen

I sin skrivelse uppgav regeringen att den i större utsträckning avser att förtydliga och förklara väsentliga förändringar av skatteutgiftsprognoserna i förhållande till tidigare prognoser. Regeringen uppgav även att den avsåg att, i kommande propositioner, både redogöra för när ett förslag innebär att en befintlig skatteutgift slopas och tydligare motivera varför ett förslag som innebär en skatteutgift väljs i stället för stöd på budgetens utgiftssida.

Regeringen avsåg inte att utveckla redovisningen av skatteutgifter på utgiftsområde, utan ansåg att den löpande prövar både nya och existerande skatteutgifter inom ramen för budgetarbetet.

Skatteutskottet poängterade i sitt betänkande att riksdagen lämnat ett tillkännagivande avseende skatteutgiftsredovisningen till regeringen ett halvår tidigare. Riksdagen tillkännagav då att regeringen i kommande redovisningar fullt ut bör analysera enskilda skatteutgifters samhällsekonomiska effektivitet och sysselsättningseffekt.

Mot bakgrund av detta avstyrkte utskottet motionärernas förslag om att regeringen borde utveckla skatteutgiftsredovisningen ytterligare genom att bland annat införa tydligare förklaringar till förändringar i jämförelsenormen och införa kvantifieringar av samtliga skatteutgifter. Utskottet föreslog att skrivelsen läggs till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Med början i 2018 års skatteutgiftsredovisning har regeringen utvecklat redovisningen genom ett avsnitt där väsentliga förändringar av skatteutgiftsprognoser beskrivs. Avsnittet är en följd av Riksrevisionens granskning och beskriver kortfattat vilka skatteutgiftsprognoser som förändrats och orsaken till detta.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?