Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för samisk utbildning som genomförs av Sameskolstyrelsen. I granskningen ingick att undersöka om Sameskolstyrelsen når sina mål och om regeringen har skapat goda förutsättningar för myndighetens verksamhet. Granskningen berörde Sameskolstyrelsen, Sametinget och regeringen.

Riksrevisionens övergripande slutsats var att Sameskolstyrelsens måluppfyllelse i flera avseenden var låg och att det berodde på brister i såväl myndighetens eget arbete som i regeringens och Sametingets styrning av myndigheten.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att bland annat överväga att föreslå riksdagen att den verksamhet som Sameskolstyrelsen bedriver borde inrymmas i Sametinget och att utreda Sameskolstyrelsens och Sametingets förutsättningar för att genomföra de uppgifter som Sameskolstyrelsen har. Riksrevisionens rekommenderade också regeringen att utveckla uppföljningen av Sameskolstyrelsens verksamhet så att det går att göra ändamålsenliga bedömningar av myndighetens resultat. Sameskolstyrelsen rekommenderades bland annat att skapa en ändamålsenlig verksamhetsstyrning och skapa förutsättningar för ett långsiktigt kvalitetsarbete i sameskolan.

Efter granskningen

I sin skrivelse till riksdagen uppgav regeringen att man delade Riksrevisionens bedömning att den nuvarande styrningen av Sameskolstyrelsens verksamhet är otydlig och inte helt ändamålsenlig och att Sameskolstyrelsens ledningsform inte kan anses vara anpassad för myndighetens verksamhet. Regeringen delade även Riksrevisionens uppfattning om att det finns brister i Sameskolstyrelsens genomförande av sina uppgifter.

I skrivelsen hänvisade regeringen till olika åtgärder som enligt dem låg i linje med Riksrevisionens rekommendationer till regeringen. I mars 2017 (under genomförandet av Riksrevisionens granskning) tillsattes en särskild utredare att göra en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur. I utredningsuppdraget ingick att analysera och föreslå lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter samt att, med utgångspunkt i det huvudmannaskap som föreslogs, lämna föreslag på åtgärder som säkerställer att verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. I juni 2018 lämnades betänkandet. Utredningen föreslog bland annat, i linje med Riksrevisionens rekommendation, att Sametinget skulle vara huvudman för sameskolorna, vilket skulle innebära att Sameskolstyrelsen läggs ner.Utbildningsdepartementet uppger att förslagen för närvarande ses över på departementet.

I syfte att stärka den ekonomiska uppföljningen av Sameskolstyrelsens verksamhet aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2018 att 1 000 000 kronor skulle tillföras ESV. Medlen skulle användas för regeringsuppdrag att analysera Sameskolstyrelsens kostnadsutveckling och ekonomistyrning. Den 29 oktober 2018 publicerade ESV en analys av Sameskolstyrelsens kostnader och intäkter. I rapporten föreslog ESV regeringen en rad åtgärder som kan kopplas till Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Enligt Utbildningsdepartementet har flera av ESV:s förslag genomförts. Bland annat har regleringsbrev och instruktion setts över och förändrats, samtidigt som Sameskolstyrelsens förvaltningsanslag ökats permanent.

Redan före det att Riksrevisionen publicerade sin granskning förändrade regeringen Sameskolstyrelsens instruktion. Förändringen innebar att det är Sameskolstyrelsen som anställer sin skolchef, och inte som tidigare, Sametinget. Representanter för såväl Sametinget som Sameskolstyrelsen uppgav under ett tidigt skede i granskningen att den tidigare ordningen inte var ändamålsenlig ur ett styrningsperspektiv.

Regeringen har i Sameskolstyrelsens regleringsbrev för såväl budgetåret 2018 som budgetåret 2019 angivit att myndigheten i sin årsredovisning ska redovisa vilka åtgärder man vidtagit med anledning av de brister Riksrevisionen som påtalat i sin granskningsrapport. I Sameskolstyrelsens årsredovisning för 2018 uppger myndigheten att man anställt en skolchef och att ledningsfunktionen förstärkts med en biträdande skolchef. Myndigheten uppger vidare att många av bristerna är komplexa och behöver långsiktiga lösningar.

I Sameskolstyrelsens budgetunderlag för 2020–2022 yrkar myndigheten på höjt anslag. I budgetunderlaget hänvisas direkt och indirekt till Riksrevisionens granskningsrapport. Myndigheten uppger att anslagsökningarna är nödvändiga för att verksamheten ska kunna nå sina mål och utvecklas.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?