Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Granskningens syfte var att bedöma om staten skapat förutsättningar för att tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare genomförs på ett rättssäkert sätt. Bakgrunden till granskningen var bland annat uppgifter om huvudmän som lidit rättslig skada, ett ökat behov av långtgående stöd och brist på grundläggande uppgifter om systemet.

Granskningen visade att staten behöver ta ett tydligare ansvar för tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare. Ställföreträdar- och överförmyndartillsynen är ett av få tillsynsområden där det saknas en central myndighet med ett övergripande ansvar. Flera problem som framkom under granskningen kunde kopplas till denna brist. Granskningen visade också att det i landet fanns stora skillnader i överförmyndares handläggning och bedömningar av ärenden, vilket riskerar rättssäkerheten. Ett ökat behov av ställföreträdare har lett till att flera ställföreträdare är anställda, och inte ideellt engagerade. Systemet är dock inte utformat på ett sätt så att det är tydligt när och hur en ställföreträdares anställning bör regleras. Riksrevisionens övergripande slutats var därför att det inte bara var tillsynen som var bristfällig utan systemets utformning som helhet.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att tillsätta en utredning med syfte att se över systemet. En andra rekommendation var att regeringen borde ta ställning till det underlag som Pensionsmyndigheten har tagit fram angående ett nationellt ställföreträdarregister och ge en central myndighet i uppdrag att förvalta det. En tredje rekommendation var att regeringen på kort sikt borde ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att samordna tillsyn, utbildning, statistik och råd och stöd på regional nivå.

Efter granskningen

I regeringens skrivelse med anledning av granskningsrapporten delade regeringen Riksrevisionens bedömning att åtgärder bör vidtas för att förbättra tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare. Riksdagen beslutade på förslag från civilutskottet att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

I samband med en offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare i maj 2019, aviserade regeringen att en utredning kommer att tillsättas med uppdrag att föreslå mer moderna och rättssäkra regler om gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Samma dag fattades tre beslut med syfte att förbättra tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare. I juli 2018 trädde två förordningsändringar i kraft som ställer krav på berörda länsstyrelser att bedriva ett aktivt arbete med samordning och samverkan i frågor om tillsyn och tillsynsvägledning. Länsstyrelserna fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning, hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning och hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare. Vidare ingick att överväga i vilka avseenden insamlingen av statistik över överförmyndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet kan förbättras för att bli mer tillförlitlig och användbar i tillsynsverksamheten. Uppdragen redovisades i april 2019.

Statskontoret fick i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas samordning av tillsyn och tillsynsvägledning på området för gode män och förvaltare fungerar samt överväga hur länsstyrelsernas samordning kan förbättras för att tillsynen och tillsynsvägledningen ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Statskontoret skulle även överväga om en central aktör borde ha ansvar för att samordna tillsynen och/eller tillsynsvägledningen. Statskontoret föreslog i sin slutrapport att regeringen ska ge en länsstyrelse i uppdrag att samordna länsstyrelsernas arbete inom området.

I juli 2019 beslutade regeringen om direktiv till utredningen som syftar till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2021.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?