Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av granskningsrapporten svarade regeringen på Riksrevisionens rekommendation till regeringen om att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan i gemensamt uppdrag att kontinuerligt följa upp, uppdatera och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

Regeringen redogjorde för Socialstyrelsens uppdrag, som meddelats i regleringsbrev 2017, rörande det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Vidare redogjorde regeringen för Socialstyrelsens rapport till Socialdepartementet, där Socialstyrelsen redovisar gjorda och planerade insatser riktade mot beslutsstödet. Det framgår även av Socialstyrelsens rapport att Karolinska Institutet hade fått i uppdrag av Socialstyrelsen att följa upp det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Slutligen framgår det i Socialstyrelsens rapport att Socialstyrelsen hade påbörjat en utvärdering av digitaliseringen av beslutsstödet tillsammans med Försäkringskassan och Inera (företag som tillhandahåller e-hälsotjänster).

Regeringen informerade vidare om att Socialstyrelsen hade arbetat med en vidareutveckling av beslutsstödet. Socialstyrelsen och Försäkringskassan hade fått ett gemensamt uppdrag om att verka för att förbättra samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. Ett arbete med utveckling av beslutsstödet innefattades i uppdraget. Uppdraget skulle slutredovisas den 30 juni 2019. Dessutom avsåg Socialstyrelsen och Försäkringskassan göra en fördjupad analys av beslutsstödet. I och med denna skrivelse betraktade regeringen rapporten som slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet ansåg inte att regeringens åtgärder rörande det försäkringsmedicinska beslutsstödet har varit tillräckliga, även om socialförsäkringsutskottet var positivt till det pågående arbetet. Mot denna bakgrund, och i enlighet med motionsyrkanden, föreslog socialförsäkringsutskottet att rikta ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet handlade om att regeringen ska göra en översyn av Socialstyrelsens vägledande material om försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid psykiatriska diagnoser, och särskilt vid samsjuklighet. Socialförsäkringsutskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll förslaget till beslut om tillkännagivande med anledning av Riksrevisionens granskning, och att skrivelsen läggs till handlingarna.

I sitt betänkande behandlade Socialförsäkringsutskottet både denna och en annan närliggande granskningsrapport från Riksrevisionen. De båda rapporterna debatterades i riksdagen den 6 mars 2019. Vissa redogörelser nedan avser båda rapporterna.

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) svarade den 9 oktober 2019 på en skriftlig fråga rörande en översyn av Försäkringskassans beslutsstöd. Shekarabi hänvisade till att riksdagen gett regeringen ett tillkännagivande om behovet av en översyn av det försäkringsmedicinska beslutsstödet, samt Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys. Därefter gick Shekarabi igenom tre utvecklingsområden som Socialstyrelsen och Försäkringskassan identifierat i sin slutrapport. Ett av områdena handlade om hur beslutsstödet kan utvecklas och användas bättre. Försäkringskassan och Socialstyrelsen hade kommit överens om åtgärder för områdena.

I regeringens skrivelse över åtgärder under 2019 framkom att regeringen den 11 december beslutade om att ge Socialstyrelsen och Försäkringskassan ett nytt uppdrag. Syftet med uppdraget var att vidareutveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen och Försäkringskassan skulle beakta riksdagens tillkännagivande vid genomförandet av uppdraget. Uppdraget delredovisades i juni 2020, och ska slutredovisas senast 15 oktober 2021. Slutligen uppgav regeringen att punkten inte var slutbehandlad.

Syftet med det försäkringsmedicinska beslutsstödet i handläggningen av sjukpenning har förtydligats av Försäkringskassan. Försäkringskassan planerade att utreda förutsättningarna för att integrera beslutstödet i handläggningssystemet. Socialstyrelsen planerade att utveckla beslutsstödet till ett försäkringsmedicinskt kunskapsstöd. Detta framkommer i delredovisningen av uppdraget.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?