Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport meddelade regeringen sina egna bedömningar och synpunkter, men även de från Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. Regeringen instämde med Riksrevisionens bedömning att det finns effektivitetsbrister på Pensionsmyndighetens fondtorg. Effektivitetsbristerna handlade bland annat om att informationen om fonderna, som riktar sig till pensionsspararna, i vissa fall var bristfällig. Detta kunde i sin tur leda till högre avgifter och en lägre avkastning än vad pensionsspararna annars kunde ha fått. Regeringen instämde delvis med bedömningen att myndigheterna inte fokuserar på att utvärdera fondtorgets kostnadseffektivitet, och hävdade att myndigheterna redan har arbetat för att säkerställa att förvaltningen av premiepensionen är kostnadseffektiv. Finansinspektionen instämde i stort med Riksrevisionens bedömningar angående kostnadseffektiviteten i premiepensionssystemet. Pensionsmyndigheten instämde också i stort med Riksrevisionens bedömningar.

När det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskning hänvisade regeringen till att den så kallade Pensionsgruppen kommit fram till att premiepensionssystemet ska reformeras. Reformen ska ske i två steg, där det första steget enligt regeringen redan hade tagits vid tiden för skrivelsen. Detta första steg bestod av en lagändring som innebar att fondförvaltare som vill ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten måste ansöka om det hos myndigheten. Det andra steget bestod bland annat av inrättandet av en ny myndighet med ansvar att upphandla kvalitativa, kostnadseffektiva och kontrollerade fonder, som ska erbjudas på fondtorget. Den nya myndigheten ska även förvalta fondtorget. Detta andra steg initierades i och med tillsättandet av en utredning. Enligt kommittédirektivet skulle utredningen möjliggöra att den nya myndigheten kunde inleda sitt arbete den första september 2020. Mot bakgrunden av det pågående utredningsarbetet betraktade regeringen ärendet som avslutat.

Socialförsäkringsutskottet konstaterade i sitt betänkande att utskottet delar regeringens uppfattning om att det inte är lämpligt att vidta några åtgärder utifrån Riksrevisionens rekommendationer, med tanke på pågående utredning. Utskottet framhöll dock att det förutsätter att den utredning som tillsatts tar Riksrevisionens bedömningar i beaktande. Mot denna bakgrund lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna.

Kommittén för den utredning som regeringen hänvisade till i sin skrivelse presenterade den första november 2019 sitt förslag på ett nytt regelverk. Regelverket innefattade bland annat inrättandet av en ny myndighet för upphandlingen av fonder samt förvaltningen av fondtorget. I utredningens betänkande föreslogs att de nya regelverken ska träda i kraft den 1 januari 2021, och att den myndighet som då har skapats bör verka för att det befintliga fondtorget ska vara avvecklat och ersatt av ett nytt, upphandlat fondtorg senast den 31 december 2020.

I ett tilläggsdirektiv från september 2019 meddelade regeringen att inrättandet av den nya myndigheten skulle senareläggas, från 1 september 2020 till 1 januari 2021, och att utredningen skulle redovisa inrättandet av den nya myndigheten senast 31 december 2020.[8] Utredningen förlängdes således i och med tilläggsdirektivet. I ett andra tilläggsdirektiv i september 2020 meddelade regeringen att den nya myndigheten ska vara en nämndmyndighet. Regeringen meddelade även att utredningstiden förlängs till 31 augusti 2021, och att den nya nämndmyndigheten därmed ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2021.

Uppdaterad: 08 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?