Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (RiR 2018:6)

Regeringen och ansvariga myndigheter har inte skapat tillräckliga förutsättningar för en väl fungerande livsmedels- och läkemedelsförsörjning i händelse av kris. Bland annat behövs det tydligare mål och ansvarsfördelning, konstaterar Riksrevisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Att värna samhällets funktionalitet är ett av riksdagens tre mål för samhällets säkerhet och det ingår i målet för det civila försvaret och i ett av målen för krisberedskapen. Säkerhetsarbetet som är knutet till samhällsviktiga funktioner bygger på insatser från hela samhället och regeringen, och ansvariga myndigheter har en viktig roll för att skapa ett system för helheten. Riksrevisionen har granskat om det finns tydliga förutsättningar för, och om det vidtas åtgärder för, livsmedels- och läkemedelsförsörjningen i en krissituation. Även frågan om höjd beredskap har behandlats.

Granskningen visar att regeringen visserligen har uttryckt ambitioner och vidtagit vissa åtgärder, men Riksrevisionens samlade bedömning är att detta inte på ett tydligt sätt gett utslag i styrningen av livsmedels- och läkemedelsförsörjning. Ansvarsförhållanden, krav och ambitionsnivåer är inte tydliga och Riksrevisionens bedömning är att detta påverkar förutsättningarna för arbetet och gör det svårare att följa upp området. Riksrevisionens bedömning är också att även om det har genomförts insatser så har ansvariga myndigheter inte vidtagit tillräckliga åtgärder och arbetet behöver fortsätta att utvecklas.

Åtgärder som behöver vidtas handlar bland annat om att regeringen behöver förtydliga styrande ingångsvärden och stärka uppföljningen samt om att regeringen liksom Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och MSB behöver ytterligare utveckla kunskapsinhämtning och samverkan med berörda aktörer.

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?