Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens bedömning att föråldrade it-system kan påverka myndigheternas verksamhetsutveckling och försvåra fortsatt digitalisering. Regeringen delade inte Riksrevisionens bedömning att regeringen hade varit omedveten om den aggregerade risk som föråldrade it-system utgör för statsförvaltningen som helhet.

Regeringen informerade att den hade vidtagit åtgärder och arbetat systematisk under flera år för att följa upp och hantera flera av de risker som Riksrevisionen pekade på. Regeringen menade att inrättandet av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 2018 var en sådan åtgärd. DIGG har i uppgift att följa och analysera utvecklingen av den offentliga förvaltningens digitalisering. Vidare informerade regeringen att stöd hade givits till myndigheterna, bland annat genom en expertgrupp för digitala investeringar, för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet i offentlig sektor. Regeringen ansåg att det pågående arbetet låg väl i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

I regleringsbrevet för 2020 fick DIGG i uppdrag att lämna en samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen. I återapporteringen bedömde DIGG att den gemensamma digitala infrastrukturen i Sverige länge varit eftersatt, men att Sverige är på rätt spår med goda förutsättningar för att komma i kapp andra jämförbara länder.

Finansutskottet instämde i bedömningen att föråldrade it-system kan påverka myndigheters verksamhetsutveckling, försvåra digitalisering och medföra risker ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Utskottet utgick från att Riksrevisionens rekommendationer skulle beaktas av regeringen och myndigheterna i digitaliseringen av statsförvaltningen. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?