Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen delvis i Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen instämde i att helhetssynen i kontakterna med myndigheterna bör öka. Regeringen avsåg bland annat att fortsätta hålla tematiska myndighetsgemensamma dialoger och att träffa de fyra rättskedjemyndigheterna för att diskutera innehållet i Riksrevisionens granskningsrapport.

Vidare informerade regeringen om att den hade gett Statskontoret och Brottsförebyggande rådet uppdrag som ska skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt fokus på hela rättskedjan i regeringens styrning. Regeringen informerade också om ett internt arbete inom Regeringskansliet, som initierades av Justitiedepartementet och Finansdepartementet 2018. Arbetet resulterade i en analys av hur ärendeflödet i rättskedjan kan förväntas utvecklas i fråga om volym och innehåll och hur det påverkar resursbehoven hos myndigheterna. Regeringen menade att granskningsrapporten inte tog hänsyn till det arbete som utförs på Regeringskansliet men som inte alltid finns dokumenterat, såsom täta kontakter mellan handläggare, gemensamma föredragningar och beredningar på chefstjänstemannanivå. Regeringen menade dock att Justitiedepartementets arbetsordning kan förtydligas ytterligare.

Justitieutskottet såg positivt på de åtgärder som regeringen hade vidtagit och avsåg att vidta i styrningen av rättskedjan. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

I mars 2021 publicerade Brottsförebyggande rådet rapporten Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan, som tagits fram tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. I rapporten redovisades prognoser av myndigheternas verksamhetsvolymer som omfattar perioden 2021–2024.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?