Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning och konstaterade att den utgör ett viktigt bidrag i det kontinuerliga förbättringsarbetet av statsförvaltningen. Regeringen konstaterade att det redan pågår ett utvecklingsarbete inom myndigheterna för flertalet av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen gjort. Utvecklingsarbetet avser kontrollarbete, kvalitetsuppföljning och dokumentation. Regeringen förutsatte att myndigheterna fortsätter detta arbete och meddelade att den kommer att följa upp det inom ramen för den sedvanliga styrningen av myndigheterna.

Regeringen menade att det inte finns skäl att tilldela Myndigheten för digitalisering ett speciellt uppdrag enligt Riksrevisionens rekommendation. Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens bedömning av behovet av att ta fram kunskapsunderlag och stöd till myndigheter för att statsförvaltningens automatiserade beslutsfattande ska få bättre förutsättningar att vara effektivt, rättssäkert och korrekt. Vidare ansåg regeringen att myndigheterna själva kan och bör utveckla arbetet med automatiserade beslutsprocesser, utifrån den verksamhetsnära kunskap och erfarenhet som de besitter.. Samtidigt konstaterade regeringen att det finns ett behov av en samverkande förvaltning för att de bästa lösningarna ska kunna spridas och användas. Därutöver konstaterade regeringen att det är viktigt att granskningar och erfarenhetsutbyten sker. Regeringen påminde om att Myndigheten för digital förvaltning har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den mer effektiv och ändamålsenlig. Vilket stöd som ges och när är något som myndigheterna själva, enligt regeringen, är bäst lämpade att bedöma.

Regeringen meddelade att de rekommendationer Riksrevisionen lämnat till enskilda myndigheter kommer att tas upp i dialog mellan regeringen och myndigheterna för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas vid behov. Regeringen beskrev även tre andra, mer övergripande, åtgärder som har vidtagits i förhållande till de statliga myndigheterna. En av åtgärderna avsåg inrättandet av Myndigheten för digital förvaltning 2018. En annan åtgärd avsåg uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning och Lantmäteriet 2019 att undersöka om det är möjligt att använda ny teknik för att i högre grad automatisera rutiner och processer för ärendehantering och beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen. Den tredje åtgärden regeringen nämnde var uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning 2021 att tillhandahålla rättsligt stöd åt den offentliga förvaltningen gällande förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Sammantaget menade regeringen att dessa åtgärder innebär förbättrade förutsättningar för effektiva, rättssäkra och korrekta automatiserade beslut i statsförvaltningen. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Konstitutionsutskottet ansåg det värdefullt att Riksrevisionen granskat de statliga myndigheternas automatiserade beslutsfattande. Utskottet förutsatte att regeringen följer myndigheternas arbete med automatiserat beslutsfattande, samt att myndigheterna har de förutsättningar som krävs för ett effektivt, rättssäkert och korrekt beslutsfattande. Konstitutionsutskottet förslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?