Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i Riksrevisionens iakttagelser och konstaterade att det är viktigt att Trafikverket har rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt järnvägsunderhåll. Regeringen instämde även med Riksrevisionens bedömning om att det vid upphandling är en grundförutsättning att det finns systemstöd som kan ge en fullständig och aggregerad bild av tillståndet i anläggningen. Ett sådant systemstöd behövs för att göra träffsäkra uppskattningar av det nödvändiga underhållsarbetet. Vidare instämde regeringen med bedömningen om att utformningen av kontrakten skapar förutsättningar för en effektiv verksamhet. En sådan utformning ger i möjligaste mån entreprenörer funktionsansvar och frihet att hitta effektiva lösningar. Detta syftar till att främja innovation och konkurrens samt att göra marknaden mer attraktiv. Regeringen ansåg även att det är viktigt att Trafikverket verkar för att begränsa entreprenörers möjlighet att, i sina anbud, använda strategier för att maximera sin ersättning i förhållande till utfört arbete.

Regeringen instämde i Riksrevisionens rekommendation om att ge Trafikverket i uppdrag att analysera omfattningen och konsekvenserna av obalanserad budgivning inom basunderhållskontrakt för underhåll av järnvägar. Regeringen ansåg att Trafikverket behöver vidta åtgärder för att begränsa spekulativa anbudspriser och motverka de negativa effekter som sådana kan medföra. Regeringen gav därför 2021 Trafikverket i uppdrag att utreda vad som möjliggör obalanserad budgivning och hur stor omfattningen av detta är.

Regeringen ansåg vidare att Trafikverket behöver utveckla sina systemstöd och hur de används för att kunna göra träffsäkra uppskattningar av det nödvändiga underhållsarbetet. Regeringen informerade om att den kommer följa Trafikverkets arbete noggrant. Regeringen bedömde att marknaden för basunderhåll delvis inte har utvecklats i en riktning som är långsiktigt hållbar, sedan järnvägsunderhållet omreglerades och utsattes för full konkurrens. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen redan 2018 en utredning som skulle se över basunderhållsmarknaden. Utredningen presenterade 2020 ett flertal förslag med syfte att bidra till en mer robust och tillgänglig basunderhållsmarknad. Utredningen föreslog att Trafikverket kan utveckla och stärka sin kontroll av järnvägsunderhållet samt bidra till ett modernt, mer effektivt, järnvägsunderhåll för framtidens krav. Mot denna bakgrund ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Trafikutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning samt regeringens vidtagna åtgärder och bedömningar. Utskottet välkomnade satsningarna på järnvägsunderhåll och ville i sammanhanget särskilt lyfta fram det uppdrag regeringen har gett Trafikverket om att ta fram en långsiktig underhållsplan för järnvägsunderhåll. Utskottet fann därmed inga skäl att vidta någon åtgärd med anledning av ett flertal motionsförslag. Utskottet avstyrkte därför motionerna och förslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll detta förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?