Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att de beräkningar som idag ligger till grund för bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet, sannolikt överskattar de framtida skatteinkomsterna från miljö- och energiskatter. Regeringen delade därför Riksrevisionens bedömning att den metod som används för att beräkna inkomsterna från miljö- och energiskatter, på lång sikt kan förbättras.

Regeringen framhöll däremot att inkomstintäkternas överskattning inte är av den omfattningen att bedömningen av finanspolitikens hållbarhet nödvändigtvis blir felaktig. Regeringen informerade om att överskattningen av skatteinkomsterna inledningsvis är liten, men ökar med tiden allt eftersom användningen av fossila bränslen minskar. Eftersom överskattningen är betydligt mindre inledningsvis, menade regeringen att en relativt liten permanent budgetförstärkning, som genomförs under budgetåret, skulle kompensera för överskattningen.

Mot bakgrund av detta avsåg regeringen att ändra metod i kommande beräkningar, så att den bättre fångar det faktum att skatteunderlaget för miljö- och energiskatter kan förväntas krympa. Regeringen menade att Energimyndighetens bedömningar av den framtida energianvändningen är ett viktigt underlag i detta arbete. Regeringen bedömde dock att den samlade bild av den framtida energianvändningen, som ges av de scenarier Energimyndigheten idag tar fram, utgör ett tillräckligt bra underlag för hållbarhetsberäkningarna. Regeringen menade därför att Energimyndigheten inte behöver få i uppdrag att ta fram ytterligare scenarier över Sveriges energisystem på lång sikt. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport var slutbehandlad.

Finansutskottet framhöll vikten av att regeringens bedömningar är så korrekta som möjligt. Utskottet såg positivt på att regeringen, utifrån granskningen, avsåg ändra sin beräkningsmetod för inkomsterna från energi- och miljöskatter. Finansutskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motioner och lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll detta förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?