Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens iakttagelser om de strategiska innovationsprogrammen. Regeringen betonade dock att samverkansprogrammen bygger på en annan insatslogik, då de i huvudsak är ett verktyg för finansiering. Detta i jämförelse med innovationsprogrammen som i huvudsak är ett processverktyg.

Regeringen underströk att samverkansprogrammen inte är en traditionell programform med särskilda resurser knutna till sig, och självständig beslutsmakt över denna resurstilldelning. Vidare konstaterade regeringen att rapportens utgångspunkt i mer traditionell utvärderingsmetodik gör att resultat och rekommendationer blir svåra att använda i den framtida utvecklingen av insatserna. Detta då rapportens utvärderingsmetodik, enligt regeringen, inte beaktar de senaste årens forskning kring innovationspolitik och policyutveckling inom OECD och EU. Därutöver informerade regeringen om att de berörda myndigheterna delar Riksrevisionens iakttagelser om vissa brister i dokumenthanteringen. Regeringen instämde med bedömningen att tidtabellen har varit pressad i detta fall.

Regeringen instämde vidare i bedömningen att den i huvudsak uppfyller sina egna intentioner om styrning genom instruktion och regleringsbrev, men att det finns behov av att förtydliga hur uppdragen är formulerade. Regeringen ansåg att myndigheternas uppdrag och uppgifter ska vara tydligt formulerade så att de inte ger upphov till feltolkningar eller ineffektivitet. Därutöver instämde regeringen i bedömningen att samverkansprogrammen som modell inneburit ett delvis nytt arbetssätt. Regeringen informerade om att utgångspunkten för samverkansprogrammen är att uppnå samverkan över sektorsgränser för att möta de stora samhällsutmaningarna. Detta för att både prioritera och sätta gemensamma mål, samt för att skapa en kraftsamling i syfte att nå dessa.

Regeringen delade även Riksrevisionens iakttagelser om att samverkansprogrammen inte har utvärderats i sin helhet. Regeringen konstaterade att någon fullständig systematisk uppföljning och utvärdering inte har skett, men att det finns behov av att genomföra sådana. Regeringen meddelade därför att den planerat för uppföljning och utvärdering i den nya omgången av samverkansprogrammen. Därutöver avsåg regeringen att fortsätta utveckla utvärderingen av programmen för att skapa bättre förutsättningar att bedöma resultat och effekter, samt att bidra till lärande.

Med anledning av Riksrevisionens rekommendationer avsåg regeringen att göra en översyn av myndigheternas regleringsbrev och instruktioner, för att se hur en ökad tydlighet kan uppnås i dessa. Detta skulle ske inom ramen för den ordinarie beslutsprocessen kopplad till myndigheternas regleringsbrev och instruktioner. Vidare hade regeringen, med anledning av granskningsrapporten, inhämtat myndigheternas synpunkter på Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer. Regeringen avsåg att följa upp hur Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer omhändertas av berörda myndigheter, bland annat i samband med de årliga myndighetsdialogerna. I och med skrivelsen ansåg regeringen att rapporten var slutbehandlad.

Näringsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och framhöll att rapporten var ett viktigt underlag för att riksdagen ska kunna följa och ta ställning till olika förslag som rör dessa program. Utskottet såg positivt på de åtgärder som regeringen avsåg att vidta. Enligt utskottets bedömning svarade regeringens åtgärder i stort på de förslag som hade framförts i två motioner. Mot denna bakgrund föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå motionerna, samt att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll detta förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?