Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskningsrapport och instämde i stora delar av den, då det inom samtliga bedömda områden finns utrymme för förbättringar.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att säkerställa att Kommerskollegium arbetar med att inhämta representativ information om företagserfarenheter utifrån det samlade svenska ekonomiska intresset. Regeringen instämde i bedömningen om vikten av en väl fungerande informationsinhämtning från företag inom ramen för Kommerskollegiums arbete med handelshinder. Regeringen menade att det är av stor vikt att Kommerskollegium är tydliga med hur information har inhämtats och vilka resonemang som har förts om representativitet. Därför instämde regeringen med att det finns utrymme för förbättring av att tydliggöra vilka resonemang som förts om representativitet och hur det potentiellt kan ha påverkat bedömningen av svenska intressen i olika frågor. Regeringen instämde även i att det i styrningen av Kommerskollegium tydligare behöver framgå att myndigheten bör sträva efter högre effektivitet i informationsinhämtningen.

Vidare instämde regeringen i rekommendationen om att den bör arbeta för att öka företags kännedom om Kommerskollegium. Regeringen instämde i att god kännedom om Kommerskollegium är en förutsättning för att Kommerskollegium ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete med fler svenska företag.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ge tydliga återrapporteringskrav till Kommerskollegium avseende SOLVIT. Detta för att de nyckeltal och jämförelser som Europeiska kommissionen använder ska framgå och användas i bedömningen av det svenska SOLVIT-centrumets verksamhet. Regeringen framhöll att den vill undvika att detaljreglera myndigheters återrapportering. Regeringen menade att myndigheterna ansvarar för att utforma återrapporteringarna så att de kan ligga till grund för en samlad bedömning av verksamheten. Detta bör även gälla för Kommerskollegium, enligt regeringen.

Därutöver rekommenderade Riksrevisionen regeringen att komplettera resultatredovisningen till riksdagen med tillgänglig information, samt att ta efter Europeiska kommissionens rapportering till Europaparlamentet i detta avseende. Regeringen informerade om att det redan pågår ett övergripande arbete med att utveckla resultatredovisningen till riksdagen. Vidare meddelade regeringen att Kommerskollegium arbetar med att utveckla återrapporteringen till regeringen i enlighet med förändrade regler.

Regeringen konstaterade utifrån granskningen att det finns utrymme för att förbättra och vidareutveckla Kommerskollegiums arbete med handelshinder. Detta i syfte att öka effektiviteten i användningen av statliga medel. Regeringen avsåg därför att beakta Riksrevisionens samtliga rekommendationer och att se över styrningen och uppföljningen av Kommerskollegiums arbete mot handelshinder. I och med skrivelsen ansåg regeringen att rapporten var slutbehandlad.

Näringsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskningsrapport och konstaterade att den utgör ett viktigt underlag för att riksdagen i fortsättningen ska kunna följa hur väl Kommerskollegium arbetar mot handelshinder. Utskottet såg positivt på att regeringen instämde i stora delar av Riksrevisionens bedömningar. Utskottet ansåg däremot att Riksrevisionens rekommendationer bör följas upp på ett mer systematiskt sätt, givet vikten av arbetet mot handelshinder för Sverige som exportnation. Utskottet ansåg därför att regeringen bör presentera en åtgärdsplan för hur den avser att tillvarata Riksrevisionens rekommendationer, samt ta fram en tidsplan för hur åtgärderna ska vidtas. Utskottet informerade om att denna tidsplan även bör innehålla ett klargörande om när regeringen avser att presentera sina slutsatser för riksdagen. Utskottet förslog därför, med anledning av ett flertal motioner, att riksdagen bör tillkännage för regeringen att den bör presentera en åtgärdsplan, samt hur den avser att tillvarata Riksrevisionens rekommendationer. Därutöver föreslog utskottet att riksdagen bör lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll förslagen.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?