Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2024.

Bakgrund

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Den slår bland annat fast att:

  • alla barn har samma rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras
  • barnets bästa ska beaktas i beslut som rör barn
  • alla barn har rätt till utveckling och utbildning
  • hänsyn ska tas till barns åsikter i frågor som berör dem.

Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990 och blev därmed juridiskt bindande. Trots detta blev det inget ordentligt genomslag för barnets rättigheter, så riksdagen röstade 2018 ja till regeringens förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. Lagen började gälla år 2020.

Det har därmed gått 30 år sedan Sverige ratificerade konventionen, och nästan tre år sedan den gavs ställning som svensk lag. Även om det i huvudsak är kommuner och regioner som bedriver verksamhet riktad mot barn så har staten det yttersta ansvaret för att Sverige uppfyller skyldigheterna i barnkonventionen.

Flera utredningar pekar dock på en osäkerhet hos myndigheter när det gäller tillämpningen av barnkonventionen i praktiken. Till exempel publicerade Barnombudsmannen 2022 en rapport till FN som visar att barn inte ses som bärare av rättigheter i Sverige och därför särbehandlas negativt.

Barnombudsmannen har också konstaterat att det finns allvarliga brister i tillämpningen av lagstiftningen, bland annat när det gäller principerna om icke-diskriminering, barnets bästa och barns delaktighet. Vissa barn har särskilt svårt att hävda sin rätt, däribland barn med funktionsnedsättning och barn i samhällets vård. Granskningar av svenska skolor pekar dessutom på att barns rätt till utbildning påverkas av brister i elevhälsa och särskilt stöd. Femton procent av eleverna i nionde klass går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet.

Syfte

Granskningen ska svara på hur effektivt regeringen, Barnombudsmannen och myndigheter har arbetat med att stärka barnrättsperspektivet – framför allt inom skolsektorn.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 november 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?